Achizitie servicii de organizare evenimente Regio 28.03.2017 si 04.04.2017

1. Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud.Neamt, str. Lt. Draghescu nr.9, telefon/fax: 0233-218071/2, initiaza procedura proprie simplificata in vederea achizitionarii serviciilor de organizare evenimente „Evenimente Regio 28.03.2017 si 04.04.2017”. Servicii solicitate prin caietul de sarcini: servicii inchiriere sala, servicii de restaurant( pauza de cafea si pranz) .

2. Obiectiv 1 : „Servicii de organizare Reuniune Comisia Consultativa Academica (CCA) si Consortiul Regional de Inovare Nord-Est (CRI)”, în data de 28 martie 2017, dedicat configurarii cadrului regional de programare si implementare a Axei Prioritare 1 din POR.

Obiectiv 2: „Servicii de organizare unei reuniuni cu mass-media din Regiunea Nord-Est”, în data de 04 aprilie 2017, dedicata promovarii stadiului de implementare a POR 2014-2020 la nivelul regiunii nord-est.

Prestatorul va emite proces verbal de receptie servicii/raport de activitate, cu privire la toate serviciile real prestate, in vederea obtinerii necesitatilor descrise in caietul de sarcini.

Documente de calificare solicitate (conform anexa):

- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 ;
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
- Declaratie pe propria raspundere a ofertantului privind evitarea conflictului de interese in temeiul art. 58-63 din Legea nr. 98/2016. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Vasile Asandei- Director General, Elena Nane- Director Economic, Monica-Maria Lutz, Elena Baicu, Cristina Ferman, Gabriela Bobeanu;
- Certificat constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de apartenenta din punct de vedere profesional.

2. Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 14.03.2017, ora 24;

3. Limba ofertei: romana;

4. Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceeasi adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare, comunicarile privind rezultatul procedurii.

5. Calendarul estimativ al procedurii:
- data de deschidere oferte: 15.03.2017, ora 9:00;
- data evaluare oferte (dupa solicitare clarificari si primire raspunsuri, dupa caz): 17.03.2016;
- data de semnare a contractului: 21.03.2017;

6. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila- pana la data semnarii contractului;

7. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor documentatiei de atribuire;

8. Valoarea estimata a achizitiei publice/ sursa de finantare: 8.975 lei, fara TVA/POR

9. Nu se accepta oferte alternative.

10. Prevederile de la punctele 1-9 se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr . 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

Mod de prezentare propunere tehnica: detalierea serviciilor si depunerea de documente probante conform solicitarii din caietul de sarcini.

Mod de prezentare propunere financiara: completarea formularului financiar, conform modelului anexat caietului de sarcini.

Descarca Caiet de sarcini