Achizitie servicii de paza si monitorizare

14.12.2016 - Clarificare 1:

Datele de calcul ale valorilor totale din Formularul financiar se modifica astfel:
La punctul 1: AP x 2184 x 2 posturi
La punctul 2:Px 3 puncte x13 luni
La punctul 4: I x 1 punct x 13 luni

Pentru punctul 3 valoarea estimata a “Echipamentului de  detectie inceput incendiu, inclusiv manopera (se detaliaza costurile pe componente, inclusiv executie proiect si verificare, manopera, respectiv echipament la cheie)” este de 14.000 lei, fara TVA.


13.12.2016 - Achizitie servicii de paza si monitorizare

1. Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud.Neamt, str. Lt. Draghescu nr.9, telefon/fax: 0233-218071/2, initiaza procedura proprie simplificata in vederea achizitionarii „Servicii de paza si monitorizare”. Serviciile solicitate prin caietul de sarcini: servicii de paza cu agenti de paza pentru 2 puncte; servicii de monitorizare antiefractie pentru 3 puncte; achizitie sisteme de detectie a inceputului de incendiu ( inclusiv montaj, proiect) si serviciu de monitorizare pentru un punct.

Documente de calificare solicitate ( conform anexa):
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii subcontractanti/asociati//terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea  nr. 98/2016)
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii subcontractanti/asociati//terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea  nr. 98/2016)
3. Declaratie, in conformitate cu prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii subcontractanti/asociati//terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea  nr. 98/2016). Ofertantul declarat castigator va depune inainte de semnarea contractului documente actualizate privind obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat.
4. Declaratie pe propria raspundere a ofertantului/asociatului/ subcontractantului/ tertului sustinator  privind evitarea conflictului de interese in temeiul art. 58-63 din Legea  nr. 98/2016. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Vasile Asandei- Director General, Elena Nane- Director Economic, Monica-Maria Lutz, Ovidiu Gheorghe Savu, Cristina Ferman, Gabriela Bobeanu, Elena Baicu, Constantin Amarinei, Alina Florina Buzaianu.
5. Certificat constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de apartenenta din punct de vedere profesional.
-Licente ofertant:a)licenta functionare, instalare, modificare, intretinere a sistemelor de alarmare impotriva efractiei; b)licenta de functionare servicii de paza obiective, bunuri, valori; c)autorizatie de proiectare/ instalare sistem de detectie inceput incendiu.
8. Certificate emise de institute oficiale responsabile cu controlul calitatii sau organisme cu competente recunoscute care atesta conformitatea serviciilor ce urmeaza sa fie prestate ( ISO).

2. Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 19.12.2016, ora 24;

3. Limba ofertei: romana;

4. Adresa de e-mail la care se transmit ofertele; monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceeasi adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare, comunicarile privind rezultatul procedurii.

5. Calendarul estimativ al procedurii:
-    data de deschidere oferte: 20.12.2016, ora 9:00;
-    data evaluare oferte: 27.12.2016, ora 14:00;
-    data de semnare a contractului: 03.01.2017;

6. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila- pana la data semnarii contractului;

7. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor documentatiei de atribuire;

8.Valoarea estimata a achizitiei publice/ sursa de finantare: 108.705 lei, fara TVA/surse proprii si linie bugetara cheltuieli indirecte proiecte finantate prin fonduri nerambursabile

9. Nu se accepta oferte alternative.

10. Prevederile de la punctele 1-9 se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr . 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

Mod de prezentare propunere tehnica: detalierea serviciilor si depunerea de documente probante conform solicitarii din caietul de sarcini.
Mod de prezentare propunere financiara: completarea formularului financiar, conform modelului anexat caietului de sarcini.

Caiet de sarcini