Achizitie servicii hoteliere si de restaurant

1. Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud.Neamt, str. Lt. Draghescu nr.9, telefon/fax: 0233-218071/2, initiaza procedura proprie simplificata in vederea achizitionarii serviciilor hoteliere si de restaurant, dupa cum urmeaza:

-Lot 1: servicii de inchiriere sala, servicii hoteliere si de restaurant, data de desfasurare a evenimentului: 21.10.2016, locatie Iasi;
-Lot 2: servicii de inchiriere sala, servicii hoteliere si de restaurant, data de desfasurare a evenimentului: 28.10.2016, locatie Iasi.

Prestatorul va emite proces verbal de receptie/raport de activitate, cu privire la serviciile real prestate, cu precizarea cel putin a urmatoarelor elemente: obiectul serviciului prestat, pe zile, numar de persoane.

Documente de calificare solicitate ( conform anexa):
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 ;
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
- Declaratie pe propria raspundere a ofertantului privind evitarea conflictului de interese in temeiul art. 58-63 din Legea  nr. 98/2016. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Vasile Asandei- Director General, Elena Nane- Director Economic, Monica-Maria Lutz, Elena Baicu, Cristina Ferman, Gabriela Bobeanu;
- Certificat constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de apartenenta din punct de vedere profesional.

2. Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 12.10.2016;

3. Limba ofertei: romana;

4. Adresa de e-mail la care se transmit ofertele; monica.lutz@adrnordest.ro;

5. Calendarul estimativ al procedurii:
-    data de deschidere oferte: 13.10.2016, ora 9:00;
-    data evaluare oferte: 14.10.2016, ora 14:00;
-    data de semnare a contractului: 18.10.2016;

6. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila- pana la data semnarii contractului;

7. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor documentatiei de atribuire;

8.Valoarea estimata a achizitiei publice/ sursa de finantare: Lot 1: 7900 lei, fara TVA, Lot 2: 8500 lei fara TVA/ POR;

9. Contractul se atribuie pe loturi. Se poate veni cu oferta pe unul sau pe ambele loturi.

10. Prevederile de la punctele 1-9 se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr . 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

Descarca Caiet de sarcini