Cumparare directa servicii de realizare concepte grafice, machetare si pregatire pentru tipar

Actualizat clarificari 14.07.2016

Intrebare:

1. Intre documentele solicitate cu oferta este mentionat si "prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar, din care sa rezulte prestarea de servicii similare cu cele care fac obiectul achizitiei;". Sunt acceptate in acest sens scrisori de recomandare? Sunt acceptate copii dupa procesele verbale de receptie cu mascarea infromatiilor confidentiale (de exemplu, pretul)?

2. Urmatoarele linkuri cuprinse in Specificatia tehnica sunt nefunctionale:

http://www.inforegionordest.ro/documente/noutati/16/MIV%20-%20POR%202014%20-%202020%20-%20FINAL.pdf
http://www.inforegionordest.ro/noutati/publicatii
http://www.adrnordest.ro/biblioteca/publicatii

Puteti indica, va rog, adrese alternative pentru accesarea materialelor respective?

Raspuns:

1. Certificatele/ documentele emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar continand valori, perioade de prestare, referiri la obiectul contractului pot fi contracte si/sau scrisori de recomandare, procese verbale de receptie, documente constatatoare emise in baza legislatiei achizitiilor publice, sau similar, din care sa rezulte capacitatea operatorului economic de a presta serviciile ce fac obiectul contractului ce se doreste a fi incheiat. Veti avea in vedere si Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

2. Linkurile alternative de mai jos inlocuiesc linkurile precizate in documentatia descriptiva.:

Manual identitate vizuala POR 2014-2020

Publicatii inforegionordest.ro

Publicatii adrnordest.ro


 12.07.2016

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est a initiat cumpararea directa a serviciilor de realizare a conceptelor grafice, machetare si pregatire pentru tipar pentru materialele descrise in documentatia anexata prezentului anunt de publicitate. Se va incheia un acord-cadru de servicii, cu un singur ofertant, in baza caruia se vor atribui 2 contracte subsecvente anuale.

Data limita de depunere oferte: 19.07.2016.

Documentele ofertei, precum si eventualele solicitari de clarificare se transmit pe adresa de e-mail: monica.lutz@adrnordest.ro.

Criteriu de atribuire, in conditiile admiterii ofertei: cel mai bun raport calitate-pret.

Valoare estimata: 35.916 lei, fara TVA.

Documente atasate:

Specificatie tehnica design Regio 2016-2017.doc

Sinteza POR 2014-2020  pentru design.xlsx

Prezentare POR 2014-2020 - achizitie design.doc

 

Modul de acordare a punctajului:

a) Punctajul maxim acordat pentru oferta = 100 PUNCTE

A. Punctajul maxim acordat pentru factorul de evaluare OFERTA FINANCIARA = 40 puncte

B. Punctajul maxim acordat pentru factorul de evaluare OFERTA TEHNICA = 60 puncte

b) GRILA DE EVALUARE A OFERTELOR:

 

Factori de evaluare

Punctaj

A.

PUNCTAJ FINANCIAR

40 de puncte

B.

PUNCTAJ TEHNIC, din care:

60 de puncte:

B.1

Numarul infograficelor / elementelor de grafica / fotografiilor, ilustratiilor / graficelor, relevante fata de tematica data, per lucrare

20 puncte

B.2

Layout echilibrat (fonturi, proportii, punct de interes, impartirea textului, amplasarea textului unde poate fi usor citit)

30 puncte

B.2.1

Proportii ale compozitiei - gradul de incarcare cu fotografie/grafica si text, crearea de puncte de interes

15 puncte

B.2.2

Pozitionare si aliniere fonturi, spatiere, font lizibil, divizare text

15 puncte

B.3

Utilizarea corecta a elementelor de identitate vizuala ale programului in propunerea grafica (sigle, caseta tehnica, texte obligatorii)-toate elementele obligatorii si pozitionarea lor

10 puncte

TOTAL

100 de puncte

c) ALGORITMUL DE CALCUL PENTRU PUNCTAREA OFERTELOR

A) Punctajul pentru factorul de evaluare „OFERTA FINANCIARA” se acorda astfel:

a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare, respectiv 40 de puncte;

b) pentru alt pret decat cel prevazut la lit. a) punctajul se calculeaza dupa algoritmul:

Pfinanciar (n) = (pret minim / Pn) x 40

Unde:

Pn = pretul ofertei curente

Preturile care se compara in vederea acordarii punctajului sunt preturile totale ofertate pentru prestarea serviciilor solicitate prin caietul de sarcini, exclusiv TVA.

B ) Punctajul pentru factorul de evaluare “OFERTA TEHNICA” se acorda conform conform grilei de evaluare din tabelul de mai sus. Punctajul maxim alocat factorului de evaluare este de 60 puncte.

Ptehnic = B1 + B2 + B3

Unde:

Ptehnic = punctajul tehnic obtinut prin insumarea punctajelor obtinute la criteriile B1 + B2 + B3

Punctajul total este: Ptotal= P financiar+Ptehnic

B.1. Numarul infograficelor/ elementelor de grafica/ fotografiilor, ilustratiilor/ graficelor relevante fata de tematica data

Punctajul obtinut la criteriul de evaluare B.1. se va calcula conform detalierii de mai jos:

Se vor contabiliza toate elementele descrise, incluse in propunerea grafica pentru volant.

Punctajul obtinut la acest criteriu de catre un ofertant se va calcula astfel:

  • pentru numarul maxim de elemente grafice relevante propuse se acorda 20 de puncte;
  • pentru un numar mai mic de elemente grafice propuse, punctajul se calculeaza procentual:

- Punctaj maxim = Nr. maxim de elemente grafice propuse = 20 puncte

- Punctaj oferta n = Nr. elemente grafice propuse / Nr. maxim elemente grafice propuse x 20 = X puncte, unde oferta n = oferta pentru care se calculeaza punctajul

Atentie: pentru fiecare element grafic / fotografie / infografic folosite se va explicita alegerea si corelarea/relevanta fata de tematica data. Lipsa justificarii, sau o justificare nerelevanta pentru textul aferent duce la neluarea in consideratie a elementului, in cadrul punctajului.

Pentru subcriteriul B.2.1 se acorda 15 puncte. Daca acesta nu este indeplinit (cu referire la prea multe spatii libere sau compozitie aglomerata, oriunde pe cuprinsul lucrarii), oferta va primi pentru acest subcriteriu 0 (zero) puncte.

Pentru subcriteriul B.2.2 se acorda 15 puncte. Pentru fiecare dintre subpunctele a-d neindeplinite

punctajul acordat(subpunctului neindeplinit) este 0 (zero).

In cadrul subcriteriului B.2.2 se vor acorda punctaje dupa cum urmeaza:

a. divizarea textului in casete separate pentru evidentierea mesajului transmis. Acest procedeu confera posibilitatea de a experimenta cu diferite fonturi, marimi si culori, dar mentinanad un caracter unitar al lucrarii. – 4 puncte

b. pozitionarea si alinierea fonturilor. Se urmareste faptul ca toate casetele de text au fost aliniate la fel, in cadrul lucrarii. - 3 puncte

c. fontul sa fie lizibil, mai ales cand este utilizat pentru infografice. Se urmareste evitarea utilizarii fonturilor complicate sau textul cu majuscule ce forteaza ochiul cititorului si face textul in ansamblu mai greu de citit. - 4 puncte

d. spatierea literelor. Asigurarea caracterului compact si cursiv a paragrafelor, inclusiv prin spatierea manuala a literelor, in cazul in care formatarea standard nu asigura acest lucru - 4 puncte

Pentru criteriul B.3 se acorda 10 puncte.

Daca acesta nu este indeplinit (toate elementele obligatorii si pozitionarea lor), oferta va primi pentru acest subcriteriu 0 (zero) puncte.