IMPORTANT!!! In atentia solicitantilor de finantare care depun/redepun proiecte pe POR 2014-2020 - Modalitatea de depunere a documentatiei tehnico-economice

Ghidul Solicitantului. Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 , precum si Ghidurile specifice pentru prioritatile de investitii 3.1 A, 5.1, 5.2, 6.1, 7.1 au fost modificate in data de 13 octombrie 2016, aceste documente devenind repere in completarea, depunerea si evaluarea tuturor cererilor de finantare depuse dupa aceasta data.

Atragem atentia asupra faptului ca documentatia tehnico-economica se depune doar in format electronic, PDF, scanata. In privinta modalitatii de depunere a planselor, sunt permise trei variante:

1. Plansele, continand cartus semnat semnat conform prevederilor legale, asumate prin semnatura reprezentantului legal/persoanei imputernicite si mentiunea “conform cu originalul”, scanate.

2. Plansele in formatul in care au fost elaborate, dar convertite in PDF si insotite de Declaratia pe propria raspundere a reprezentanului legal/persoanei imputernicite si viza proiectantului cu privire la conformitatea acestora cu formatul original (semnata, depusa in original)

3. Documentatia tehnico-economica se poate depune inclusiv in format electronic, scanata, pdf, sub semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal al solicitantului sau a persoanei imputernicite a acestuia pentru asumarea conformitatii cu originalul a acesteia. In aceasta situatie, plansele incluse in documentatie trebuie sa contina obligatoriu cartus semnat conform prevederilor legale.

In plus, indiferent de forma de prezentare a acestor documente, ele trebuie numerotate si, fie stampilate, fie sa poarte mentiunea olografica si semnatura reprezentantului legal/persoanei imputernicite special: “certific pentru neschimbare” pe fiecare pagina in parte (Conform sectiunii 7.6 din Ghidul general)

“Dosarul original al cererii de finantare, in cazul in care nu se utilizeaza aplicatia MySMIS, se indosariaza, pagineaza si opiseaza, cu toate paginile numerotate in ordine crescatoare, in partea de jos a fiecarui document. Numerotarea in ordine crescatoare cuprinde toate paginile din dosarul complet, inclusiv opisul, cererea de finantare si documentele anexate. (inclusiv documentatia tehnico-economica scanata pe CD).

Pentru beneficiarii de drept public, cererea de finantare, inclusiv anexele acesteia, va fi stampilata cu stampila institutiei pe fiecare pagina in parte. Pentru beneficiarii de drept privat nu este obligatorie stampilarea cererii de finantare pe fiecare pagina, ci mentiunea olografica si semnatura reprezentantului legal/persoanei imputernicite special: “certific pentru neschimbare”.

Prin derogare de la ghidul general, doar in cazul Prioritatii de investitie 6.1- Modernizarea drumurilor judetene, DTE se poate depune tiparita, intocmita conform legislatiei in vigoare, cu mentiunea conform cu originalul, semnata/stampilata de reprezentantul legal pe fiecare pagina, caz in care declaratia nu este necesara.