In atentia potentialilor beneficiari!!!

Avand in vedere ca pentru toate apelurile competitive lansate pana in prezent pe POR 2014-2020, respectiv:

2.1 A – Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor

5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural

5.2 – Realizarea de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban

7.1 – Investitii in turism,

CERERILE DE FINANTARE RESPINSE SAU RETRASE NU POT FI REDEPUSE IN CADRUL ACELUIASI APEL, VA RECOMANDAM SA ACORDATI O ATENTIE SPORITA IN INTOCMIREA DOSARULUI CERERII DE FINANTARE, INCLUSIV DIN PUNCT DE VEDERE FORMAL.

Din experienta activitatii de helpdesk, dar si de evaluare a conformitatii administrative si eligibilitatii, subliniem o serie de aspecte, ce tin in cea mai mare parte de conformitatea si atasarea documentelor, pentru care este nevoie sa asigurati concordanta totala cu ghidurile specifice, dupa cum urmeaza:

I. Semnarea si stampilarea documentelor

- In cazul depunerii in format fizic, pe hartie:

Reprezentantul legal va semna personal, sau printr-o persoana imputernicita special in acest sens, pe fiecare pagina in parte, urmatoarele documente:

- cererea de finantare cu exceptia certificarii aplicatiei

- bugetul cererii de finantare, devizul general si/sau detalierile acestuia pentru cheltuieli eligibile/neeligibile

- lista de echipamente si/sau lucrari si/sau servicii cu incadrarea acestora pe sectiunea de cheltuieli (eligibile/ neeligibile)

In fiecare din ghidurile specific, sunt prezentate documentele care vor fi prezentate in copie cu mentiunea conformitatii cu originalul, aplicata pe fiecare pagina in parte, precum si semnatura reprezentantului legal/persoanei imputernicite special.

Pentru declaratiile solicitate in nume personal ale reprezentantului legal, precum si pentru certificarea aplicatiei NU SE ACCEPTA INSUSIREA SI SEMNAREA ACESTORA DE CATRE O ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA.

Dosarul original al cererii de finantare, in cazul in care nu se utilizeaza aplicatia MySMIS, se indosariaza, pagineaza si opiseaza, cu toate paginile numerotate in ordine de la 1 la „n”, in partea de jos a fiecarui document, unde „1” este pagina cu opisul iar „n” este numarul total al paginilor din dosarul complet inclusiv documentele anexate.

Pentru beneficiarii de drept public, cererea de finantare, inclusiv anexele acesteia, va fi stampilata cu stampila institutiei pe fiecare pagina in parte. Pentru beneficiarii de drept privat nu este obligatorie stampilarea cererii de finantare pe fiecare pagina, ci mentiunea olografica si semnatura reprezentantului legal/persoanei imputernicite special: “certific pentru neschimbare”. Oricare va fi optiunea, in cazul beneficiarilor privati, aceasta trebuie sa fie utilizata in intreaga documentatie, respectiv cererea de finantare si anexele acesteia.

- In cazul in care cererile de finantare se vor transmite online, prin aplicatia MySMIS, certificarea plicatiei va fi realizata EXCLUSIV prin semnatura electronica a reprezentantului legal.

II: Documentele anexe

- Documentatia tehnico-economica, acolo unde este cazul:

In situatia proiectelor care prevad lucrari mixte, care presupun atat lucrari de interventie la infrastructuri existente, cat si lucrari de construire SE SOLICITA ELABORAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU PROIECT DE INVESTITII COMPLEX, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ORDINULUI 276/2009 , dupa cum urmeaza:

Documentatia tehnico-economica pentru proiectul complex de investitii, care cuprinde atat lucrari de constructii pentru realizarea obiectivelor de investitii noi, inclusiv extinderi, cat si lucrari de constructii pentru realizarea interventiilor la constructii existente, inclusiv instalatiile aferente, asimilate obiectivelor de investitii, se elaboreaza in urmatoarele etape:

a) efectuarea expertizei tehnice/auditului energetic la constructiile existente, inclusiv instalatiile aferente, care fac obiectul lucrarilor de interventii definite la art. 3 lit. d) din hotarare;

b) elaborarea studiului de fezabilitate pentru intregul proiect complex de investitii, cu includerea elementelor specifice din documentatia de avizare pentru lucrari de interventii la constructii existente, inclusiv instalatiile aferente, fara elaborarea distincta a acesteia;

c) intocmirea devizului general pentru intregul proiect complex de investitii, cu evidentierea distincta pe capitole si subcapitole de cheltuieli a valorii aferente lucrarilor de investitii si lucrarilor de interventii la constructii existente, inclusiv instalatii aferente

Va rugam sa aveti in vedere ca, inaintea depunerii cererilor de finantare, sa va asigurati ca ati parcurs cu atentie OPIS-ul, inclusiv grila de evaluare CAE, care va poate servi ca document suport de autoevaluare .

Pe pagina web www.inforegionordest.ro veti regasi toate ghidurile specific pentru apelurile lansate, in forma consolidate, precum si o lista cu intrebari frecvente actualizata http://www.inforegionordest.ro/intrebari-frecvente .

Interesul nostru comun este de a avea in Implementare proiecte de calitate, care raspund nevoilor regionale de finantare si dezvoltare, iar respectarea tuturor regulilor stabilite de finantator ne va duce pe toti mai aproape de acest deziderat.