Achizitie directa Studiu de evaluare a notorietatii Regio - Programul Operational Regional 2014-2020 la nivelul publicului general din Regiunea Nord-Est

1. Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/fax: 0233-218071/2, initiaza achizitia directa avand ca obiect elaborarea studiului de evaluare a notorietatii Regio - Programul Operational Regional 2014 - 2020 la nivelul publicului general din Regiunea Nord - Est.

2. Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 18.10.2019, ora 12:00;

3. Limba ofertei: romana;

4. Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro.
De pe aceeasi adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare, comunicarile privind rezultatul achizitiei.

5. Calendarul estimativ al procedurii:
- data de deschidere a ofertelor: 18.10.2019, ora 12:30;
- data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitare clarificari si primire raspunsuri, dupa caz): 21.10.2019-25.10.2019;
- data estimata de semnare a contractului: maxim 28.10.2019;

6. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila - pana la incheierea contractului;

7. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor caietului de sarcini;

8. Valoarea estimata a achizitiei publice / sursa de finantare: 25.000 lei, fara TVA /POR.

9. Nu se accepta oferte alternative.

Mod de prezentare oferta:
A. documente de calificare solicitate:
1.) Lista principalelor prestari de servicii efectuate în ultimii 3 ani, până la data limită de depunere a ofertei, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi, confirmate prin prezentarea unor certificate/ documente emise sau contrasemnate de acestia, din care sa rezulte prestari similare cu cele care fac obiectul achizitiei (elaborare de studii prin utilizarea metodei de cercetare cantitativa).
2.) Declaratie pe propria raspundere a ofertantului privind evitarea conflictului de interese in temeiul art. 58-63 din Legea nr. 98/2016.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:
Vasile Asandei-Director General, Nicolaie Burghelea-Director Economic; Iulian Mitrofan- Consilier Juridic; Lutz Monica Maria- Sef Birou achizitii publice, Cristina Bodron- Expert in cadrul Biroului Regional de Informare; Dana Gliga- Expert Birou Comunicare si Marketing Regional, Elena Baicu- Expert Birou One Stop Shop;
3.) Certificat constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului).
B. propunerea tehnica elaborata conform cerintelor de punctul 12.1 din caietul de sarcini; C. propunerea financiara elaborate conform formularului nr.8.

Caiet de sarcini Servicii realizare studiu notorietate Regio 2019
Formulare studiu
Model contract notorietate
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii de achizitie pentru incheierea contractului de servicii