Achizitie servicii de organizare eveniment - “Reuniune de lucru a Comitetului de Monitorizare al Programului Operational Regional 2014 - 2020 in municipiul Radauti si vizite la proiecte Regio in perioada 13 - 15 februarie 2019”

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/fax: 0233-218071/2, initiaza procedura proprie in vederea achizitiei serviciilor de organizare a evenimentului „Reuniune de lucru a Comitetului de Monitorizare al Programului Operational Regional 2014 – 2020 (CM POR) in municipiul Radauti, judetul Suceava si vizite la proiecte Regio din judetul Suceava in perioada estimata 13 - 15 februarie 2019”.

Servicii solicitate: servicii de inchiriere sala, inchiriere echipamente de sonorizare, asigurare traducere simultană si inregistrare audio sedinta, servicii de asigurare pauze de cafea, pranz, cina, servicii de inchiriere mijloace de transport cu sofer, realizare si distribuire pachet de promovare pentru participantii la eveniment.

Participanti: numar minim 80 persoane - numar maxim 100 persoane.

Prestatorul va emite raport de activitate, cu privire la serviciile real prestate, in vederea obtinerii necesitatilor descrise in Caietul de sarcini.

1. Documente de calificare solicitate (conform anexa):
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 ;
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
- Declaratie pe propria raspundere a ofertantului privind evitarea conflictului de interese in temeiul art. 58-63 din Legea nr. 98/2016. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Vasile Asandei-Director General, Nicolaie Burghelea-Director Economic;
- Certificat constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Atentie! Daca in cadrul activitatilor autorizate la sediu/punct de lucru cuprinse in certificatul constatator emis de ONRC depus de ofertant, nu se regasesc activitatile aferente tuturor tipurilor de servicii solicitate prin caietul de sarcini, se vor prezenta documentele precizate la punctul 1 de mai sus si pentru eventualii subcontractanti/ terti, inclusiv acordurile de subcontractare/asociere.

2. Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 31.01.2019, ora 23:50;

3. Limba ofertei: romana;

4. Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceeasi adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare, comunicarile privind rezultatul procedurii.

5. Calendarul estimativ al procedur
- data de deschidere a ofertelor: 01.02.2019, ora 11:00;
- data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitare clarificari si primire raspunsuri, dupa caz): 06.02.2019;
- data estimata de semnare a contractului: maxim 08.02.2019;

6. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila – 30 zile;

7. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor documentatiei de atribuire;

8. Valoarea estimata a achizitiei publice/sursa de finantare: 60.500 lei, fara TVA / POR.

9. Nu se accepta oferte alternative.

10. Prevederile de la punctele 1-9 se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr . 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

Mod de prezentare propunere tehnica: detalierea serviciilor si depunerea de documente probante conform solicitarii din Caietul de sarcini.
Mod de prezentare propunere financiara: completarea formularului financiar, conform modelului anexat Caietului de sarcini.

Descarca caiet de sarcini