Achizitie servicii de organizare evenimente

Actualizat clarificari 24.10.2016

Intrebare:
Referitor la Anuntul de  Publicitate numarul 56471, va rog sa-mi transmiteti raspuns la urmatoarea clarificare:
In zona Voievodeasa nu exista hotel 3* sau pensiunede 3*- 4* cu capacitatea solicitata de dumnevoastra (chiar daca vom merge pe 2 locatii).
Singura locatie cu capacitate mai mare (77 persoane) este hotel VOIEVOD dar este clasificat la 4* si nu detine nicio camera de 3*
Va rog sa-mi comunicati daca se permite cazarea la 4*?
 
Raspuns:
In conformitate cu Ordinul 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare si alimentatie publica, a licentelor si brevetelor de turism, art.16 alin.2,  “ In situatia prevazuta la alin. (1) din prezentul articol, operatorul economic - prin decizia administratorului (reprezentant legal), poate valorifica spatiile de cazare clasificate la categoria superioara (prevazute in fisa anexa) fara a aduce atingere dotarilor si calitatii serviciilor prestate in acestea, la categoria inferioara (prevazuta in fisa anexa) cu tariful corespunzator categoriei inferioare. Aceasta decizie poate fi luata numai in cazul in care spatiile de cazare clasificate la categoria inferioara sunt insuficiente pentru cazarea unui grup organizat de turisti si trebuie dovedita cu documente justificative”.
Hotelul mentionat de dvs are in structura de cazare si camere in regim de 3*, ca urmare, cazarea unui grup mai mare de turisti decat numarul de camere disponibile in regim de 3* poate fi efectuata, cu acordul administratorului hotelului si dovedit cu documente justificative.


20.10.2016

1. Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud.Neamt, str. Lt. Draghescu nr.9, telefon/fax: 0233-218071/2, initiaza procedura proprie simplificata in vederea achizitionarii serviciilor de organizare evenimente „Team-building/Dezvoltarea abilitatilor manageriale si administrative pentru personalul propriu OI POR din cadrul ADR Nord-Est - 10.11.2016 - 12.11.2016”. Servicii solicitate prin caietul de sarcini: transport cu autocar, cazare, masa, instruire/training pentru personalul propriu al achizitorului, in localitatea Voievodeasa.
Prestatorul va emite proces verbal de receptie servicii/raport de activitate, cu privire la toate serviciile real prestate, in vederea obtinerii necesitatii descrise in caietul de sarcini.
Documente de calificare solicitate ( conform anexa):
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 ;
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
- Declaratie pe propria raspundere a ofertantului privind evitarea conflictului de interese in temeiul art. 58-63 din Legea  nr. 98/2016. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Vasile Asandei- Director General, Elena Nane- Director Economic, Monica-Maria Lutz, Irina Maria Iosipescu, Cristina Ferman, Gabriela Bobeanu;
- Certificat constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de apartenenta din punct de vedere profesional.

2. Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 25.10.2016, ora 24;

3. Limba ofertei: romana;

4. Adresa de e-mail la care se transmit ofertele; monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceeasi adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare, comunicarile privind rezultatul procedurii.

5. Calendarul estimativ al procedurii:
-    data de deschidere oferte: 26.10.2016, ora 9:00;
-    data evaluare oferte: 28.10.2016, ora 14:00;
-    data de semnare a contractului: 01.11.2016;

6. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila- pana la data semnarii contractului;

7. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor documentatiei de atribuire;

8.Valoarea estimata a achizitiei publice/ sursa de finantare: 89.276 lei, fara TVA/POR

9. Nu se accepta oferte alternative.

10. Prevederile de la punctele 1-9 se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr . 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

Mod de prezentare propunere tehnica: detalierea serviciilor si depunerea de documente probante conform solicitarii din caietul de sarcini.
Mod de prezentare propunere financiara: completarea formularului financiar, conform modelului anexat caietului de sarcini.

Descarca caiet de sarcini