Prioritatea 3.2

Axa Prioritara 3, Prioritatea de Investitii 4e, Obiectiv specific 3.2 Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Prin Obiectivul specific 3.2 din POR 2014-2020 sunt sprijinite acele proiecte care dovedesc că au un impact pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2, generate de transportul rutier motorizat de la nivelul municipiilor/oraÈ™elor ÅŸi al zonelor funcÅ£ionale (Z.F.) ale acestora. Punctul de plecare în identificarea acestor proiecte se regăseÈ™te în analiza efectuată, direcÈ›iile de acÅ£iune È™i în măsurile propuse în Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă (P.M.U.D.) ale municipiilor/ oraÈ™elor sau elaborate inclusiv la nivel de zone periurbane/metropolitane, conform prevederilor legale.

Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii:
Vor fi finanÈ›ate acele activități/ subactivități care, printr-o abordare integrată, vor contribui în mod direct la reducerea emisiilor de dioxid de carbon È™i de alte gaze cu efect de seră (GES), provenite din transportul rutier motorizat de la nivelul municipiilor/oraÈ™elor ÅŸi a Z.F, generat, în principal, de utilizarea extinsă a autoturismelor pentru deplasarea populaÅ£iei în interiorul municipiului/oraÈ™ului, dar ÅŸi pentru deplasarea navetiÈ™tilor din Z.F, care au ca origine sau destinaÅ£ie a deplasărilor municipiul/oraÈ™ul în cauză.

A. InvestiÈ›ii destinate îmbunătățirii transportului public urban de călători

Mijloace de transport utilizate pentru prestarea serviciului de transport public de călători

 • AchiziÈ›ionarea de material rulant (tramvaie);
 • Modernizarea materialului rulant existent (tramvaie;
 • AchiziÈ›ionarea de troleibuze;
 • AchiziÈ›ionarea de autobuze;

Infrastructura utilizată pentru prestarea serviciului de transport public de călători

 • Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea traseelor de transport public;
 • Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea depourilor/autobazelor aferente transportului public, inclusiv infrastructura tehnică aferentă;
 • Construirea/modernizarea/reabilitarea staÈ›iilor de transport public (tramvai, troleibuz, autobuz urban);
 • Crearea/extinderea/modernizarea sistemelor de bilete integrate pentru călători („e-bilete” sau „e-ticketing”);
 • Crearea/modernizarea/reabilitarea/extinderea de benzi separate, folosite exclusiv pentru vehiculele de transport public de călători;
 • Configurarea/Reconfigurarea infrastructurii rutiere pe străzile urbane deservite de transport public de călători, în vederea construirii/modernizării/extinderii benzilor dedicate pentru transportul public de călători, a construirii/modernizării/extinderii traseelor/pistelor pentru pietoni È™i biciclete, inclusiv construirea/modernizarea/reabilitarea părÅ£ii carosabile a infrastructurii rutiere;

B. Investiții destinate transportului electric și nemotorizat

 • AchiziÈ›ionarea È™i instalarea staÈ›iilor de reîncărcare a automobilelor electrice ÅŸi electrice hibride;
 • Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea pistelor/traseelor pentru biciclete;
 • Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de închiriere de biciclete („bike-rental”/„bike-sharing”);
 • Construirea/modernizarea/extinderea de zone È™i trasee pietonale ÅŸi semi-pietonale;
 • Instalarea sistemelor de reducere/interzicere a circulaÈ›iei autoturismelor în anumite zone;

C. Alte investiÈ›ii destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană

 • Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de management al traficului, inclusiv a sistemului de monitorizare video, precum È™i a altor sisteme de transport inteligente (STI);
 • Construirea/modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul public de călători, în vederea reducerii emisiilor de echivalent CO2 din transport;
 • Plantarea de aliniamente de arbori È™i arbuÈ™ti;
 • Construirea parcărilor de transfer de tip „park and ride”;

Proiectele propuse la finanÈ›are sau sub-activităţile/măsurile componente ale acestora, ce cuprind activitățile/sub-activităţile eligibile enumerate mai sus, trebuie să fie justificate în cadrul Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă (P.M.U.D.)[1] È™i să se regăsească în scenariul optim selectat „A face ceva” al P.M.U.D. Astfel, o activitate eligibilă orizontală, asociată celor trei categorii de activități de mai sus, este reprezentată de elaborarea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă (P.M.U.D.) la nivel de arie de studiu stabilită conform prevederilor legale în vigoare (se va vedea È™i Anexa 3.2.6 în ceea ce priveÈ™te cheltuielile eligibile aferente acestui document strategic).

Categorii de beneficiari eligibili:

 • Unitățile administrativ-teritoriale oraÈ™e/municipii, definite conform Legii nr. 215/2001 a administraÅ£iei publice locale, cu modificările ÅŸi completările ulterioare È™i constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu excepÈ›ia celor 39 municipii reÈ™edință de judeÈ› eligibile în cadrul Axei prioritare 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”;
 • Parteneriatele dintre unitățile administrativ-teritoriale oraÈ™e/municipii eligibile în cadrul O.S. 3.2;
 • Parteneriatele dintre unitățile administrativ-teritoriale oraÈ™e/municipii eligibile în cadrul O.S. 3.2 cu UAT comune din zona funcÅ£ională a acestor oraÅŸe/municipii È™i care îndeplinesc condiÈ›ia cu privire la vecinătatea teritorială față de aceste oraÈ™e/municipii eligibile È™i/sau cu Unitatea administrativ-teritorială judeÈ›ul (în care oraÈ™ele/municipiile/comunele partenere sunt situate) È™i/sau cu instituÈ›ii publice din subordinea UAT oraÈ™e/municipii/parteneri eligibili care au în administrare infrastructura rutieră, ce face obiectul proiectului.


Alocarea financiara la nivelul Regiunii Nord-Est in cadrul acestui apel de proiecte este de 55,63 mil euro.

Care este perioada in care pot fi depuse cererile de finantare?
Data si ora incepere depunere de proiecte: 20 septembrie 2017, ora 12.00
Data si ora inchidere depunere de proiecte: 20 martie 2018, ora 12.00 prelungit pana la 21 iunie 2018, ora 12.00.

Descarca Sinteza modificarilor
Descarca Ghid specific 3.2 final actualizat 18.05.2018
Descarca Ordin de modificare 

Alte versiuni:

Ghid specific 3.2 actualizat 13.02.2018
Sinteza principalelor modificarilor
Ordin de modificare

Ghidul Solicitantului - Prioritatea 3.2 - versiune 07.12.2017
Ghidul Solicitantului - Prioritatea 3.2 - versiune 27.09.2017
Ghidul Solicitantului - Prioritatea 3.2 (20 iulie 2017)

Centralizator raspunsuri ghid O.S.3.2 – consultare publica

NOUTATI
18.05.2018 - Modificarea Ghidului specific al solicitantului - 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila
13.03.2018 - Modificarea Ghidului specific 3.2 Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila, Axa prioritara 3 
28.09.2017 - Modificarea Ghidului Solicitantului - POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI