Prezentare

NOUTATI:

05.02.2019 - Modificarea Ghidului specific al solicitantului pentru apelul de proiecte POR/4/4.1/1 

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a Ghidului solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu numarul POR/2017/4/4.1/1, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3729/21.07.2017, cu modificarile ulterioare.

Modificarile vizeaza:
- Includerea unor prevederi privind taxa pe valoarea adaugata aferenta cheltuielilor eligibile privind achizitia si modernizarea mijloacelor de transport public;
- Includerea posibilitatii de actualizare a informatiilor publicate in conformitate cu art. 7, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007;
- Introducerea posibilitatii de transmitere a cererii de finantare in sistemul MySMIS sub semnatura electronica extinsa a unei persoane imputernicite de catre reprezentantul legal al solicitantului/liderului de parteneriat si introducerea Modelului Certificarea aplicatiei;
- Introducerea Modelului de Consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
- Solicitarea unei Declaratii a reprezentantului legal al solicitantului prin care sa se certifice conformitatea cererii de finantare cu fisele de proiect selectate si prioritizate de Autoritatea Urbana;
- Completarea unor prevederi legislative.

Descarca Ghid specific
Descraca Sinteza modificarilor
Descarca Ordin de modificare


27.12.2018 - A fost prelungit termenul de depunere a cererilor de finantare in cadrul apelurilor aferente Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile

In data de 21.12.2018, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) a emis ordinul de prelungire a termenului de depunere a cererilor de finantare in cadrul apelurilor aferente Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, pana la data de 29.03.2019, ora 12.00.

Apelurile vizate sunt urmatoarele:

Prioritatea de investitii 4.1 - Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, in particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbana si a unor masuri relevante pentru atenuarea adaptarilor
OS 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila

Prioritatea de investitii 4.2 - Realizarea de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului
OS 4.2 - Reconversia si refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile resedinta de judet

Prioritatea de investitii 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizica, economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale
OS 4.3 - Imbunatatirea regenerarii fizice, economice si sociale a comunitatilor marginalizate in municipiile resedinta de judet din Romania

Prioritatea de investitii 4.4 - Investitiile in educatie, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare
OS 4.4 - Cresterea calitatii infrastructurii in vederea asigurarii accesului sporit la educatie timpurie si sprijinirea participarii parintilor pe piata fortei de munca
OS 4.5 - Cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca

Restul conditiilor si prevederilor din ghidurile specifice raman neschimbate.


30.08.2018 - Modificarea Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltarii Urbane Durabile - Axa Prioritara 4 

In data de 30.08.2018, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltarii Urbane Durabile, Axa Prioritara 4 - Sprijinirea Dezvoltarii Urbane Durabile.
Principala modificare se refera la eliminarea conditiei referitoare la “demararea lucrarilor” pentru fisele de proiecte nefinalizate din cadrul Obiectivului specific 4.1.
 
Sinteza modificarilor
Document Cadru de Implementare
Orientari pentru Axa prioritara 4
Ordin de modificare


19.06.2018 - Modificarea Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltarii Urbane Durabile - Axa Prioritara 4 - Sprijinirea Dezvoltarii Urbane Durabile

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltarii Urbane Durabile, Axa Prioritara 4 - Sprijinirea Dezvoltarii Urbane Durabile.

Principala modificare se refera la posibilitatea lansarii de catre Autoritatile Urbane a apelurilor de fise pentru proiecte nefinalizate si/sau in parteneriat cu M.D.R.A.P., in cadrul Obiectivului specific 4.1. al Axei prioritare 4.

Descarca Sinteza modificarilor
Descarca Ordin de modificare
Descarca DCI
Descarca Orientari pentru Axa prioritara 4


22.03.2018 - Modificarea Ghidului specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet, Axa prioritara 4

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a „Ghidului Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor È‹n cadrul apelului de proiecte cu numarul POR/2017/4/4.1/1”.

Principalele modificari se refera, in principal, la urmatoarele aspecte:

  • Pentru dovedirea dreptului de proprietate publica, se vor prezenta Hotararea Guvernului SAU extrasul de carte funciara din care sa rezulte intabularea, precum si incheierea, cel mai tarziu in termen de maximum 1 an de la data intrarii in vigoare a contractului de finantare.
  • Includerea posibilitatii incheierii Acordurilor-cadru de parteneriat privind colaborarea, intre administratiile bazinale de apa si solicitantii de finantare reprezentati de UAT municipiul/orasul/judetul/comuna, in cazul in care proiectul prevede executarea unor lucrari de construire pe albiile si/sau pe malurile apelor;
  • Extinderea termenului de depunere a proiectelor cu activitati complementare finantabile prin Obiectivul specific 4.1, pana cel tarziu la data si ora de inchidere a prezentului apel de proiecte;
  • Reducerea punctajului minim din etapa de evaluare tehnica si financiara la 50 de puncte;

Descarca Ghidul solicitantului
Descarca Sinteza modificarilor
Descarca Ordinul de modificare


07.09.2017 - Descarca Orientari pentru Axa prioritara 4 - actualizat 07.09.2017


18.08.2017 - Modificari la Ghidul Solicitantului pentru proiectele de regenerare a comunitatilor defavorizate

Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene a modificat Ghidul solicitantului pentru proiectele de regenerare fizica, economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale finantate prin Programul Operational Regional.

Principalele prevederi se refera la:

  • Modificarea alocarii financiare a apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1 conform Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltarii urbane durabile - Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile
  • Revizuirea Anexei 3 - Grila ETF aferenta apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1 prin corectarea punctajelor aferente subcriteriilor (a, b, c) ale criteriului 8.2.1 Gradul total de indatorare

Descarca Ghidul
Descarca Ordinul de ministru


10.08.2017 - S-a modificat Documentul Cadru de Implementare a Dezvoltarii Urbane Durabile Axa Prioritara 4 - Sprijinirea Dezvoltarii Urbane Durabile 

In data de 10.08.2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Documentului-Cadru de Implementare a Dezvoltarii Urbane Durabile Axa Prioritara 4 - Sprijinirea Dezvoltarii Urbane Durabile.
 
Principala modificare se refera la prelungirea termenului de depunere a Strategiilor Integrate de Dezvoltare Urbana si a Planurilor de Mobilitate Urbana Durabila pana la data de 31 octombrie 2017, ora 16.00.
 
Descarca DCI
Orientari Axa 4
Vezi Sinteza modificarilor


21.07.2017 - Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritara 4 – „Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile” a fost lansat

Versiunea finala a Ghidului Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile de proiecte aferente Axei prioritare 4 – „Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile”, în cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobata astazi, 21.07.2017, prin ordin al ministrului delegat pentru fonduri europene.

Ghidului Solicitantului contine informatiile specifice necesare în vederea deschiderii apelurilor de proiecte referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare si de depunere a cererii de finantare, conditii de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instructiuni de completare a Cererii de finantare de catre solicitanti.

Depunerea cererilor de finantare se face utilizând sistemul electronic - aplicatia MY SMIS

Pentru pregatirea proiectelor este prevazuta o perioada de o luna de la data publicarii Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 21.08.2017, ora 10.00. Cererile de finantare vor putea fi transmise pâna la data de 31.12.2018, ora 10.00.

Ghidul specific O.S. 4.1 “Reducerea emisiilor de carbon în municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila”

Ghidul specific O.S. 4.2 “Reconversia si refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile resedinta de judet”

Ghidul specific O.S. 4.3 “Îmbunatatirea regenerarii fizice, economice si sociale a comunitatilor marginalizate în municipiile resedinta de judet din România”

Ghidul specific O.S. 4.4 “Cresterea calitatii infrastructurii în vederea asigurarii accesului sporit la educatie timpurie si sprijinirea participarii parintilor pe piata fortei de munca”

Ghidul specific O.S. 4.5 “Cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca”


19.05.2017 - Modificarea Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltarii Urbane Durabile Axa Prioritara 4 - Sprijinirea Dezvoltarii Urbane Durabile

Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltarii Urbane Durabile, Axa Prioritara 4 - Sprijinirea Dezvoltarii Urbane Durabile.

Astfel, principalele prevederi se refera la:

  • Stabilirea atributiei delegate Autoritatilor Urbane de catre AMPOR, respectiv atributia de selectare strategica a fiselor de proiecte propuse spre finantare in cadrul Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile a Programului Operational Regional 2014-2020;
  • Derularea unor apeluri de fise de proiecte la nivelul fiecarei Autoritati Urbane si actualizarea metodologiei de lucru prevazute initial;
  • Actualizarea informatiilor privind modul de constituire al Autoritatilor Urbane, inclusiv respectarea principiului de separare a functiilor;
  • Clarificarea unor aspecte procedurale;

Documentul-suport Orientari pentru Axa prioritara 4 - Sprijinirea Dezvoltarii Urbane Durabile, sinteza principalelor modificari ale DCI, precum si forma consolidata a Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltarii Urbane Durabile Axa Prioritara 4 - Sprijinirea Dezvoltarii Urbane Durabile pot fi descarcate de mai jos:

Orientari pentru Axa prioritara 4 - Sprijinirea Dezvoltarii Urbane Durabile
Sinteza principalelor modificari ale DCI
Forma consolidata a DCI Axa Prioritara 4


31.03.2017

Autoritatea de Mangement a POR, din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE), a publicat spre consultare publica, in data de 31 Martie 2017, Ghidurile solicitantului pentru 5 obiective specifice din Programul Operational Regional (POR), dedicate dezvoltarii urbane durabile ( Axa proritara 4).

Eventualele observatii si propuneri pot fi transmise, pentru fiecare ghid in parte, la adresa regio@mdrap.ro , pana la data de 18 aprilie 2017.

Prioritatea de investitii 4.1 – „ Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare ”:

Obiectivul specific 4.1 este „Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila” si se adreseaza municipiilor resedinta de judet, cu exceptia municipiului Tulcea, din sapte regiuni de dezvoltare ale Romaniei: Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru. Valoarea totala eligibila a Cererilor de finantare este de minimum 1.000.000 euro si de maximum 20.000.000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data depunerii Cererii de finantare.

Prioritatea de investitii 4.2 - „ Realizarea de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului ”:

Obiectivul specific al acestei axe prioritare il reprezinta reconversia si refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile resedinta de judet.

Valoarea eligibila a proiectului poate fi de minim 100 000 euro, iar valoarea maxima totala a proiectului poate fi de 5 milioane euro (echivalent in lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data lansarii apelului de proiecte).

Sunt eligibile numai proiectele care sunt parte componenta a unei strategii integrate de dezvoltare urbana, selectate de catre Autoritatea Urbana de la nivelul municipiului resedinta de judet – Organism Intermediar POR de nivel secundar si incluse in Documentul Justificativ pentru finantare prin FESI 2014-2020.

Prioritatea de investitii 4.3 – „ Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizica, economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale ”:

Obiectivul specific al acestei axe prioritare il reprezinta imbunatatirea regenerarii fizice, economice si sociale a comunitatilor marginalizate din municipiile – resedinta de judet din Romania, cu exceptia municipiului Tulcea si a municipiului Bucuresti. Aceasta prioritate de investitii vizeaza, printr-o abordare complexa, rezolvarea problemelor de infrastructura, sociale si economice concentrate in anumite zone din interiorul oraselor, defavorizate si marginalizate, in scopul de a promova incluziunea sociala a populatiei marginalizate.

Masurile vor fi promovate printr-o abordare integrata, promovand investitii in asigurarea conditiilor de baza infrastructurale si pentru locuire (utilitati, accesibilitate, spatii publice etc.), dezvoltarea functiilor sociale si comunitare, precum si, atunci cand este cazul, combaterea segregarii si consolidarea coeziunii sociale a populatiei afectate. Valoarea eligibila a unui proiect in cadrul prioritatii este de minimum 100.000 de euro si valoarea totala maxima a unui proiect este de 5 milioane euro (echivalent in lei la cursul de schimb inforeuro valabil la data lansarii apelului de proiecte).

Prioritatea de investitii 4.4 – “ Investitiile in educatie, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare”:

Obiectivul Specific 4.4 - Cresterea calitatii infrastructurii in vederea asigurarii accesului sporit la educatie timpurie si sprijinirea participarii parintilor pe piata fortei de munca.

Aceasta prioritate de investitie se adreseaza se adreseaza municipiilor resedinta de judet, cu zonele functionale urbane ale acestora, din sapte regiuni de dezvoltare ale Romaniei, definite in Anexa la Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania: Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru, cu exceptia municipiului Tulcea.

Valoarea finantarii nerambursabile acordate este de minimum 100 000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data lansarii apelului de proiecte. Aceste plafoane se aplica intregii valori a finantarii nerambursabile.

Obiectivul Specific 4.5 - Cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020:

Aceasta prioritate de investitie se adreseaza se adreseaza municipiilor resedinta de judet, cu zonele functionale urbane ale acestora, din sapte regiuni de dezvoltare ale Romaniei, definite in Anexa la Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania: Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru, cu exceptia municipiului Tulcea. Valoarea finantarii nerambursabile acordate este de minimum 100 000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data lansarii apelului de proiecte. Aceste plafoane se aplica intregii valori a finantarii nerambursabile.

Elementul central al dezvoltarii urbane durabile il constituie finantarea proiectelor de dezvoltare urbana in baza unor strategii integrate de dezvoltare urbana (SIDU) care abordeaza provocarile economice, de mediu, climatice, demografice si sociale din orase. SIDU constituie cadrul pentru selectarea operatiunilor (proiectelor) individuale de dezvoltare urbana.

Depunerea proiectelor in cadrul Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile se va face in conformitate cu prevederile Documentului cadru de implementare a dezvoltarii urbane.

Documentul cadru de implementare a dezvoltarii urbane

Ghidul specific pentru Axa prioritara 4, Obiectivul specific 4.1 “Reducerea emisiilor de carbon în municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila” - CONSULTARE PUBLICÄ‚

Ghidul specific pentru Axa prioritara 4, Obiectivul specific 4.2 “Reconversia si refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile resedinta de judet” - CONSULTARE PUBLICÄ‚

Ghidul specific pentru Axa prioritara 4, Obiectivul specific 4.3 “Îmbunatatirea regenerarii fizice, economice si sociale a comunitatilor marginalizate în municipiile resedinta de judet din România” - CONSULTARE PUBLICÄ‚

Ghidul specific pentru Axa prioritara 4, Obiectivul specific 4.4 “Cresterea calitatii infrastructurii în vederea asigurarii accesului sporit la educatie timpurie si sprijinirea participarii parintilor pe piata fortei de munca” - CONSULTARE PUBLICÄ‚

Ghidul specific pentru Axa prioritara 4, Obiectivul specific 4.5 “Cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca” - CONSULTARE PUBLICÄ‚

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022