Prioritatea 8.1 / Obiectivul Specific 8.1B - Centre comunitare integrate [apel 2021]

licitatie inchisa

Unul dintre obiectivele specifice ale Axei prioritare 8 este Obiectivul 8.1 - „Cresterea accesibilitatii serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar, in special pentru zonele sarace si izolate”.

Operatiunea B este dedicata investitiilor de tipul constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea centrelor comunitare integrate, investitii ce vor contribui la cresterea accesului la serviciile de asistenta medicala comunitara furnizate integrat cu cele sociale si educationale, dupa caz, a persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile definite conform OUG nr. 18/2017.

Astfel, se vor dezvolta serviciile de asistenta medicala comunitara in scopul identificarii problemelor medico-sociale, a imbunatatirii indicatorilor starii de sanatate, a nivelului de trai al populatiei prin actiuni de preventie si interventie specializata, precum si prin cresterea accesului la servicii medico-sociale de calitate si a sporirii gradului de incluziune sociala a persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile din punct de vedere economic, social sau al starii de sanatate.

Acest obiectiv se va realiza atat prin corectarea politicilor in domeniu (masuri de reglementare), cat si prin finantarea interventiilor in infrastructura si dotarea retelei de ambulatorii si Centre Comunitare Integrate ce vor furniza servicii medico-socio-educationale, fiind o solutie flexibila de accesibilizare a asistentei medicale comunitare, mai ales pentru acele categorii de persoane sarace din mediul rural, persoanele cu acces deficitar la serviciile de sanatate.

Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii: Constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea centrelor comunitare integrate.

Categorii de beneficiari eligibili:

Solicitantii eligibili in cadrul acestui apel de proiecte sunt Unitatile administrativ-teritoriale care se regasesc in cadrul Anexei 14 la prezentul Ghid, precum si parteneriatele intre acestea si:

A. Alte unitati administrativ-teritoriale, definite conform Ordonantei de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Art. 5, litera pp) si constituite potrivit Legii nr. 2 din 16 februarie 1968 privind organizarea administrativa a teritoriului Romaniei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
B. Orice alte autoritati/institutii publice care pot contribui la buna implementare a proiectului definite conform Ordonantei de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Art. 5, litera k) si litera w).

Tipul apelului de proiecte: necompetitiv cu termen limita de depunere de 6 luni si se adreseaza solicitantilor de finantare care se regasesc pe Lista celor 139 comunitati cu tip de marginalizare peste medie si severa, care constituie comunitatile supuse interventiilor de tip soft privind serviciile comunitare integrate (Anexa 14 la ghid).

Daca o cerere de finantare depusa de un solicitant este respinsa intr-una din etapele procesului de evaluare, selectie si contractare, aceasta poate fi redepusa in cadrul aceluiasi apel de proiecte, in limita termenului de depunere a proiectelor. Proiectele redepuse sunt considerate din punct de vedere procedural proiecte nou-depuse.

In etapa de precontractare, pot intra proiectele declarate conforme si eligibile care in urma evaluarii tehnice si financiare au obtinut un punctaj minim de 50 de puncte.

Alocarea financiara in cadrul acestui apel de proiecte este de 2.436.475,65 euro pentru regiunea Nord-Est, din care 1.292.882,13 euro FEDR si 517.152,85 euro cofinantare din bugetul de stat.

Valoare minima eligibila: 10 000 euro
Valoare maxima eligibila: 100 000 euro

Depunerea cererilor de finantare se face utilizand sistemul electronic - aplicatia MY SMIS, iar apelul de proiecte va fi lansat pe 11 iunie 2021, ora 12.00 si se va incheia pe 30 noiembrie 2021, ora 12.00.

Descarca ghid specific
Ordinul nr. 765 din 07.06.2021

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022