Prioritatea 1.2 - Proof of Concept

licitatie inchisa

Axa Prioritara 1, Prioritatea de Investitii 1.1, Operatiunea 1.2 - Cresterea inovarii in companii prin sprijinirea abordarilor multisectoriale rezultate in urma implementarii "Initiativei Regiuni mai putin dezvoltate" in Romania

Obiectivul Specific 1.2 vizeaza maximizarea valorii cercetarii intr-unul dintre sectoarele de specializare inteligenta pentru a verifica potentialul de inovare, de comercializare si valorificare economica si sociala al unui concept dezvoltat de o intreprindere.

Prioritatea de investitii 1.1 – Obiectivul Specific 1.2 se va concentra pe sprijinirea prioritatilor de specializare inteligenta identificate in toate regiunile din Romania (Bucuresti-Ilfov, Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest si Centru). De asemenea, a se vedea lista sectoarelor pentru care nu se acorda sprijin financiar in conformitate cu prevederile legale aplicabile ajutorului de minimis/FEDR

Atentie! Sunt eligibile in cadrul prezentului apel de proiecte investitiile realizate atat in mediul urban, cat si in mediul rural.

Categorii de beneficiari eligibili: Solicitantii prezentului apel de proiecte sunt societatile infiintate in baza legii Legii nr. 31/1990 privind societatile sau societatile cooperative infiintate in conformitate cu Legea 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, care se incadreaza in categoria IMM-urilor (microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii) in sensul Legii 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiuni:
Prin intermediul acestui apel de proiecte vor fi sprijinite IMM-urile care realizeaza activitati specifice cu caracter inovativ, avand ca scop principal demonstrarea functionalitatii si verificarea unui anumit concept de produs, serviciu sau proces, in domeniile de specializare inteligenta mentionate in Ghid, care poate fi realizat si introdus pe piata, demonstrand parcurgerea etapelor de maturitate tehnologica de la nivelul 3 la nivelul 4 sau 5.
Este obligatia solicitantului sa demonstreze, la momentul depunerii cererii de finantare, ca nivelul de dezvoltare tehnologica initial al conceptului este TRL3, ca proiectul are in vederea realizarea unei cercetari inovative privind nivelul de dezvoltare tehnologica cu scopul de a demonstra trecerea temei de cercetare de la TRL 3 la TRL 4 si/sau TRL5, cu scopul de a demonstra functionalitatea si de a verifica un anumit concept de produs, serviciu sau proces care poate fi realizat si pus pe piata. Solicitantul trebuie sa demonstreze necesitatea activitatilor propuse spre finantare pentru atingerea scopului proiectului. A se vedea sectiunea 2.6 la ghidul specific cu privire la descrierea TRL 4-5.

Documentele acceptate, ce trebuie depuse odata cu cererea de finantare, care atesta nivelul de dezvoltare tehnologica TRL 3 sunt:
• Raport privind prezentarea ipotezelor cercetarii si a rezultatelor ce se asteapta a fi obtinute; si/sau
• Studii analitice si experimentale la scara de laborator; si/sau
• Rezultatele testelor de laborator pentru determinarea parametrilor de interes si compararea cu predictiile teoretice pentru sub-sistemele critice.

Care este specificul proiectelor ce pot fi depuse in cadrul prezentului apel de proiecte?
Procesul de dezvoltare a modelului conceptual inovativ va fi sustinuta prin acordarea unui ajutor de minimis de tip grant.
Propunerile de proiecte trebuie sa se incadreze iintr-una din situatiile urmatoare:
• se porneste de la un demonstrator experimental de laborator (TRL 3) si se concretizeaza un model conceptual inovativ printr-o tehnologie validataa in laborator (TRL 4) (se parcurge o etapa de dezvoltare)
• se porneste de la un demonstrator experimental de laborator (TRL 3) si se concretizeaza un model conceptual inovativ printr-o tehnologie la scara redusa sau marita validata ca un ansamblu unitar cu reproducerea prin similitudine a conditiilor reale de functionare (TRL 5) (se parcurg doua etape de dezvoltare);
Lista domeniilor de specializare inteligenta aplicabile prezentului apel se regasesc in Anexa nr. 2.a la ghidul specific.

Ce tip de apel de proiecte se lanseaza?
Acest apel de proiecte este de tip non-competitiv, primul venit primul servit, cu termen limita de depunere a cererilor de finantare.
In functie de numarul proiectelor depuse, respectiv de valoarea finantarilor solicitate, raportata la alocarea financiara disponibila, proiectele care nu se incadreaza in 120% din alocare pot fi incluse in lista de rezerva, fara demararea/parcurgerea etapelor procesului de evaluare si selectie (verificarea conformitatii administrative si eligibilitatii, evaluarea tehnica si financiara).

Cererile de finantare depuse in perioada mentionata vor parcurge etapele de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii si evaluare tehnica si financiara, urmand a fi contractate cele care au obtinut cel putin 70 de puncte (pragul de calitate) si care se incadreaza in alocarea financiara disponibila pentru acest apel, in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute.

Proiectele care obtin mai putin de 70 de puncte sunt respinse de la finantare.

Care este perioada in care pot fi depuse proiectele?
Data si ora dechiderii apelului de proiecte: 27.06.2022, ora 12:00:00
Data si ora inchiderii apelului de proiecte: 27.07.2022, ora 12:00:00

Atentie! Este riscul solicitantului in ceea ce priveste pregatirea si depunerea proiectelor in cadrul prezentului apel in cazul in care acestea nu sunt selectate pentru finantare si/sau nu se acorda ajutorul de minimis. De asemenea, solicitantul isi asuma riscurile ce pot decurge din procesul de evaluare, selectie, contractare si implementare a proiectelor cu privire la cheltuielile efectuate in vederea pregatirii si implementarii si atingerea rezultatelor preconizate aferente proiectelor depuse in cadrul prezentului apel.

Alocarea financiara la nivelul Regiunii Nord-Est in cadrul acestui apelul de proiecte este de 1.299.120 Euro.

Valoarea finantarii nerambursabile acordate este de maximum de 200.000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansarii apelului de proiecte. Valoarea finantarii nerambursabile acordate de minimis se stabileste in functie de ajutoarele de minimis primite in ultimii trei ani financiari/fiscali consecutivi, dar nu poate fi mai mica de 25.000 euro si mai mare de 200.000 euro.

Valoarea nerambursabila trebuie sa fie in limita a 90% din valoarea eligibila a cheltuielii.
Criteriul de eligibilitate privind valoarea minima si maxima a finantarii nerambursabile se verifica la momentul depunerii cererii de finantare, luand in considerare cursul valutar INFOREURO din luna aprilie 2022, respectiv 4,9477 RON/EUR. Cu toate acestea, incadrarea finantarii nerambursabile in plafonul de minimis se va verifica inclusiv in etapa contractuala, luandu-se in considerare cursul de schimb INFOREURO valabil la data acordarii ajutorului.

Ghidul specific final
Ordinul MDLPA nr. 1056/24.05.2022

Intrebari frecvente - Prioritatea 1.2 - Proof of Concept [NOU!]


NOUTATI
25.05.2022 - A fost lansat apelul de proiecte nr. POR/2022/1/1.1/0S 1.2/2 - Proof of Concept
09.03.2020 - A fost publicat in consultare publica Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investitie 1.2 - Proof of Concept

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022