Prioritatea 1.2 - Research Valorization

licitatie inchisa

Prioritatea 1.2 - Research Valorization

Axa Prioritara 1, Prioritatea de Investitii 1.1, Operatiunea 1.2 - Cresterea inovarii in companii prin sprijinirea abordarilor multisectoriale rezultate in urma implementarii "Initiativei Regiuni mai putin dezvoltate" in Romania

Programul de față vizează susținerea financiară a proiectelor beneficiare de pregatire în cadrul Programului de Valorizare a Cercetarii (RVP) la nivel regional, pentru continuarea dezvoltării unor produse inovative și acordării de servicii ştiinţifice şi tehnologice de înalt nivel în domenii prioritare.

Intervenția se va concentra pe acordarea de sprijin pentru dezvoltare tehnologică și îmbunătățire a comercializării proiectelor selectate în cadrul Programului de Valorizare a Cercetării în regiunile mai puțin dezvoltate din România (regiunile Nord Est și Nord Vest) pe baza proiectelor incluse în Anexa 1 la prezentul ghid și selectate în cadrul proiectului “Supporting Innovation in Catching-Up Regions in Romania”, Technical Assistance (TA) sub acordul realizat între DG REGIO and the World Bank (WB) în septembrie 2018.

Beneficiari eligibili
Pot aplica exclusiv beneficiarii cu proiecte prevazute in Anexa 1 – Lista proiectelor finantabile.

Tip de actiuni sprijinite
Activități specifice cu caracter de cercetare-dezvoltare și abordare multi-sectorială, implementate în vederea facilitării transferului tehnologic și introducerii pe piață a rezultatelor cercetării, în concordanță cu domeniile prioritare identificate în cadrul Strategiilor de Specializare Inteligentă a regiunilor de dezvoltare Nord-Est și Nord-Vest.

Acțiunile propuse pentru finantare urmaresc sprijinirea echipelor de cercetare selectate, cu potențial ridicat, pentru a le asigura îmbunătățirea tehnologiilor, dezvoltarea produselor/serviciilor/proceselor inovative cu rol în transferul tehnologic, identificarea piețelor de desfacere si a oportunități de comercializare, precum si îmbunătățirea parteneriatul cu mediul privat.

Efectele așteptate sunt: posibila comercializare pentru unele echipe, iar, pe termen mai lung, pentru echipele de cercetare, conștientizarea factorilor cheie de succes în comercializare si o mai buna orientare spre piață în viitor.

Tip de proiecte
Acest tip de proiecte este de tip închis, non-competitiv, cu listă de proiecte preselectate în cadrul inițiativei “Sprijin pentru specializarea inteligentă a regiunilor mai puţin dezvoltate”, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare (2 luni) şi este destinat proiectelor prevăzute în Anexa 1 la Ghidul solicitantului.

O cerere de finanțare depusă de un solicitant din Anexa 1 la prezentul Ghid , care este respinsă într-una din etapele procesului de evaluare, selecție şi contractare, poate fi redepusă în cadrul apelului de proiecte, în limita termenului de depunere a proiectelor. Proiectele redepuse sunt considerate din punct de vedere procedural proiecte nou-depuse.

Alocare financiara
Alocarea financiara la nivelul Regiunii Nord-Est in cadrul acestui apelul de proiecte este de 250.000 Euro.

Valoare finantare nerambursabila
Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 10.000 euro și maximum 50.000 euro/proiect considerat eligibil, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte.

Valoarea nerambursabilă este de 100% din valoarea eligibilă a cheltuielii.

Care este perioada în care pot fi depuse proiectele?

Data și ora începere a depunerilor de proiecte: 19.09.2022, ora 13

Data și ora închiderii apelului de proiecte: 19.10.2022, ora 13

Ghidul solicitantului

ORDIN 1458 din 21-07-2022 aprobare schema ajutor de minimis

ORDIN 1634 din 17.08.2022 aprobare Ghidul solicitantului

Ghidul in varianta supusa consultarii publice, pana la data de 08.12.2020, poate fi consultat aici.

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022