Prioritatea 8.1 / Obiectivul Specific 8.3C [apel 2]

licitatie inchisa

Obiectivul specific al acestei axe prioritare il reprezinta „Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale”. Pentru indeplinirea acestui obiectiv specific, grupurile vulnerabile: persoane varstnice, persoane cu dizabilitati, copii  vor constitui grupul tinta al cate unui apel dedicat. Acest apel este dedicat proiectelor aferente grupului vulnerabil ”copii”, respectiv inchiderii centrelor de plasament in vederea dezinstitutionalizarii copiilor protejati in aceste institutii.

Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii:

  • constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii de servicii sociale fara componenta rezidentiala, destinata copiilor
  • constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ dotarea de case de tip familial pentru copii

Categorii de beneficiari eligibili:
Solicitantii de finantare sunt Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului din judetele care se regasesc in Lista de prioritizare elaborata de Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie (http://www.copii.ro/anpdca-content/uploads/2019/01/Lista-Centrelor-de-plasament-eligibile-pentru-inchidere-1.pdf ) pentru implementarea planurilor de dezinstitutionalizare. Acestea pot incheia parteneriate cu:
A.    Unitati administrativ-teritoriale, alte entitati de drept public aflate in subordinea UAT si care desfasoara activitati in domeniul social.
B.    Entitati de drept privat, acreditate ca furnizori de servicii sociale, conform legislatiei aplicabile in vigoare:

  • asociatii si fundatii constituite in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv filiale ale asociatiilor si fundatiilor internationale recunoscute in conformitate cu legislatia in vigoare in Romania,
  • unitati de cult/ structuri ale cultelor apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania  si constituite conform statutului sau codului canonic al cultului respectiv, inclusiv fundatii si asociatii constituite de culte

In cazul in care solicitantul de finantare este un parteneriat, liderul parteneriatului va fi Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului si se va identifica clar in toate documentele aferente proiectului.

Valoarea eligibila minima si maxima a unui proiect
Valoarea minima eligibila a unui proiect este de 200.000 euro, iar valoarea maxima eligibila este de 1.000.000 euro.
Rata de schimb RON/EUR utilizata in cadrul acestui apel de proiecte este cursul Inforeuro din luna ianuarie 2019: 4,663 RON/EURO.

Alocarea nationala* aprobata prin Decizia nr. 96/26.06.2018 (adoptata de catre Comitetul de Monitorizare a POR) aferenta Obiectivul specific 8.3 - „Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, grup vulnerabil „copii”,  este, pentru regiunile mai putin dezvoltate, de 78.782.312 euro, din care 55.147.618 euro reprezinta contributia din FEDR, iar 23.634.694 euro reprezinta contrapartida nationala (22.059.047,76 euro insemnand Buget de Stat si 1.575.646,24 euro Buget Local).

!!! Finantarea proiectelor in cadrul actualului apel de proiecte se va face in ordinea depunerii acestora, doar dupa parcurgerea etapelor de evaluare, selectie si contractare din primul apel (P.O.R.2017/8/8.1/8.3/C) si in limita sumelor ce raman disponibile.

*Alocarile mentionate reprezinta sumele diponibile pentru toate proiectele dedicate OS 8.3.C, respectiv pentru proiectele din apelul precedent, precum si din cel actual.

Perioada in care pot fi depuse cererile de finantare
Depunerea proiectelor se face utilizand sistemul electronic - aplicatia MySMIS, incepand cu data de 01.03.2019, ora 12.00. Cererile de finantare vor putea fi transmise pana la data de 01.07.2019, ora 12.00.

Acesta este cel de-a doilea apel destinat grupului vulnerabil “Copii”, din cadrul O.S. 8.3 – AP 8 a POR.

Apelurile de proiecte aferente grupului vulnerabil copii sunt de tip non-competitiv, bazate pe principiul „primul venit, primul servit”.  

Codul apelului de proiecte ce se va utiliza in completarea cererilor de finantare este codul apelului din aplicatia MySMIS, pentru apelul national: POR/531/8/3/

Proiectele depuse ce parcurg etapele de evaluare si selectie, obtinand punctajul minim de 50 puncte, vor putea intra in etapa de precontractare si vor putea fi contractate in ordinea iesirii din etapa de precontractare, conform aceluiasi principiu: „primul venit, primul servit”.

Proiectele care obtin mai putin de 50 de puncte sunt respinse.

O cerere de finantare depusa de un solicitant din lista intocmita de ANPDCA (http://www.copii.ro/anpdca-content/uploads/2019/01/Lista-Centrelor-de-plasament-eligibile-pentru-inchidere-1.pdf) si respinsa intr-una din etapele procesului de evaluare, selectie si contractare poate fi redepusa in cadrul apelui de proiecte, in limita termenului de depunere a proiectelor. Proiectele redepuse sunt considerate din punct de vedere procedural proiecte nou-depuse.

Descarca Ghid specific
Descarca Ordin

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022