Prioritatea 1.1 / Operatiunea C [apel 2018]

licitatie inchisa

Axa Prioritara 1, Prioritatea de Investitii 1.1, Operatiunea C - Investitii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetarii – inovarii in parteneriat cu un ITT

Obiectivul specific al acestei axe prioritare il reprezinta cresterea inovarii in firme prin sustinerea entitatilor de inovare si transfer tehnologic in domenii de specializare inteligenta.

Se vor finanta in cadrul unei scheme de minimis, IMM-uri care doresc sa achizitioneze rezultate ale transferului tehnologic in domeniile mentionate in Anexa 2a la Ghid, rezultate pe care sa le implementeze in domeniul lor de activitate.

Finantarea se va realiza pe baza unui acord de parteneriat intre un IMM si un ITT pentru a valida faptul ca prin intermediul investitiei se va realiza transferul tehnologic.

Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii:
A. Investitii in active corporale
B. Investitii in active necorporale, strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv.
C. Investitii in realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor proprii ale IMM.
D. Investitii de dezvoltare experimentala
E. Investitii in alte activitati de inovare
F. Investitii in activitatile de realizare a produsului (bun sau serviciu) sau procesului.

Categorii de beneficiari eligibili: IMM-uri in parteneriat cu enitati de transfer tehnologic acreditate in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Ce tip de apel de proiecte se lanseaza?

Acest apel de proiecte este unul competitiv, cu depunere la termen .

In cadrul acestui apel, proiectele respinse in cadrul etapei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii pot fi redepuse, cu conditia respectarii termenului limita de depunere a cererilor de finantare ori a conditiilor de inchidere a apelului.

Toate proiectele redepuse sunt considerate, din punct de vedere procedural, cereri de finantare nou-depuse.

Nu pot fi redepuse proiectele dupa ce au fost respinse in cadrul etapei de evaluare tehnica si financiara.

Care este perioada in care pot fi depuse proiectele?
Data si ora deschiderii cererii de proiecte: 25.01.2018, ora 10:00
Data si ora inchiderii cererii de proiecte:
25.06.2018, ora 10:00 25.08.2018, ora 10:00

Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusa prin instructiune publica a AM POR in cazul in care bugetul apelului este consumat mai devreme, prin modificarea prevederilor ghidului specific.

In cazul in care exista riscul ca valoarea eligibila a proiectelor depuse in cadrul unei anumite regiuni de dezvoltare sa nu acopere alocarea regionala, se poate prelungi respectivul termen limita pentru toate regiunile de dezvoltare sau doar pentru unele.

In functie de gradul de acoperire a bugetului alocat apelului/ bugetelor regionale alocate in cadrul apelului, depunerea proiectelor poate fi suspendata, insa nu mai devreme de primele 2 luni ale apelului, respectiv nu mai devreme de data de 25.03.2017, ora 10.00.

Alocarea financiara la nivelul Regiunii Nord-Est
in cadrul acestui apelul de proiecte este de 9,65 mil. Euro 5.325.126 Euro.
Nota: Alocare aprobata prin Ordinul nr. 5912/12.10.2018, in conformitate cu Decizia Comitetului de Monitorizare a POR 2014-2020 (CMPOR) nr. 96/2018.

Valoarea finantarii nerambursabile a unui proiect: minim 25.000 EUR si maxim 200.000 EUR (nu poate depasi plafonul de minimis).
Cuantumul finantarii nerambursabile solicitate prin proiect trebuie sa reprezinte maximum 90% din valoarea eligibila a proiectului.

Descarca Ghid specific - final - actualizat 22.06.2018

Ordinul nr. 5912/12.10.2018 pentru modificarea Ghidurilor specifice aferente 1.1.B si 1.1.C

Alte versiuni:
Descarca Ghid specific
Descarca Anexe Ghid
Anexa 2. Lista sectoarele excluse de la finantare si Anexa 2 a Lista domeniilor de specializare inteligenta
Ordinul nr. 7251/21.12.2017 de aprobare a ghidului specific

Lista entitatilor de transfer tehnologic acreditate provizoriu [ianuarie 2018]

NOUTATI
25.06.2018 - Modificarea Ghidului specific al solicitantului pentru apelul de proiecte nr. POR/2017/1/1.1.C./1

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022