Intrebari frecvente POR 2014-2020

Selectati prioritatea de investitii din meniul de mai jos:

Întrebări privind aplicare OUG 64/2022

AM POR 2014-2020 a publicat, in data de 14.11.2022, un set de intrebari si raspunsurile aferente acestor intrebari, cu privire la aplicarea OUG 64/2022, precum si Anexele 1 si 4 actualizate. Acestea pot fi consultate aici.


AM POR 2014-2020 a publicat, in data de 12.09.2022, un set de intrebari, precum si raspunsurile aferente acestor intrebari, cu privire la aplicarea OUG 64/2022. Acestea pot fi descarcate aici sau consultate mai jos

Întrebarea 1:

La art. 3 alin. 8 se menționează că „În cazul în care ajustarea nu se încadrează la capitolul diverse și neprevăzute și nici în economiile contractului de finanțare, se încheie act adițional la contractul de finanțare pentru majorarea valorii eligibile și a cheltuielilor neeligibile ale proiectului, după utilizarea unui procent de 75% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență”.

a.În situația în care avem un proiect cu 2 componente, iar contractul de execuție lucrări este în curs de execuție doar la una din componente, pentru cea de-a doua componentă fiind necesară reluarea procedurii de achiziție, nu avem cum să utilizăm un procent de 75% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare. În această situație (dacă nu avem nici economii, nici cheltuieli diverse și neprevăzute) cum vom proceda cu încheierea actului adițional la contractul de finanțare pentru a putea deconta majorările facturate în baza OUG 64 pentru primul contract de execuție lucrări de la componenta 1? 

b. Dacă avem economii pe anumite linii bugetare/ pe capitolul diverse și neprevăzute, sumele aferente vor trebui transferate pe liniile bugetare de unde decontăm lucrări de construcții pentru a putea deconta și majorarea aferentă? Concret, dacă am înregistrat economii pe liniile bugetare 14/44 sau 14/46, acestea vor trebui transferate pe linia 15/53 pentru a putea deconta și majorările calculate conform OUG 64? 

Răspuns:

a. În condițiile ordonanței, la art. 3 alin. (8) se precizează că încheierea unui act aditional la contractul de finanțare se efectuează numai după utilizarea unui procent de 75% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare. Cu toate acestea, pentru cea de o doua componentă, există posibilitatea utilizării prevederilor cap. V Ajustarea prețurilor în cadrul devizelor generale de investițiidin OUG 64/2022 precum și a celor formulate prin cap V din Ordinul MDLPA nr. 1586/10.08.2022. 
În opinia noastră situația descrisă este una teoretică, în condițiile în care existența în execuție a unei componente concomitent cu o componentă (lot) nelansată, presupune că linia bugetară Diverse și neprevăzute din contractul de finanțare încă conține sume încă neutilizate.

b. Economiile de pe anumite linii bugetare, inclusiv cele din capitolul Diverse și neprevăzute se vor transfera pe categoriile bugetare nou create în bugetul contractului, respectiv categoria 15/310 (cheltuieli de natura ajustărilor de preț la construcții și instalații), de unde vor fi și decontate de AMPOR. 
Modificarea contractului de finanțare va avea în vedere respectarea prevederilor cap. VI al Ordinului MDPLA nr. 1586/2022.

Întrebarea 2:

La art. 3, alin 13, punctul d) se menționează „contractantul face dovada creșterii costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul inițial al contractului, inclusiv prin oferte de preț actualizate pe elementele semnificative de cost ale acestuia”. 

Vă rugăm să ne exemplificați sintagma „elemente semnificative de cost”. În cazul contractelor de execuție lucrări vor trebui atașate oferte pentru fiecare tip de material, pentru materialele cu pondere majoritară, pentru un anumit număr de materiale, etc? De asemenea, vor trebui atașate oferte de preț și pentru transport? În cazul contractelor de furnizare pentru mai multe tipuri de dotări, vor trebui atașate oferte de preț pentru fiecare dotare în parte? În situația în care una din dotări nu a înregistrat creșteri ale prețului, se acceptă actualizarea integrală a contractului de furnizare în baza indicilor, conform OUG 64? 

Răspuns: 

În ceea ce privește nota justificativă întocmita potrivit prevederilor art. 10 sau 43, în ordonanță nu sunt precizate ce documente trebuie prezentate pentru demonstrarea condițiilor de imprevizibilitate prevăzute la art. 3 alin. (13), acestea fiind la latitudinea contractorului, în funcție de specificul contractului.Totodata se va avea în vedere modelul de Notă justificativă anexată Ordinului MDLPA nr. 1586/10.08.2022.

Recomandarea este, în ceea ce privește prezentarea de oferte, acestea sa fie cel putin pentru elementele constituitive ale prețului cu impact (procent) mare in valoarea contractului, articolul de lege nefiind limitativ în acest sens.

Întrebarea 3:

La art. 3, alin 13, punctul d) se menționează „contractantul face dovada creșterii costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul inițial al contractului... și prin declarație pe propria răspundere că în această perioadă nu a beneficiat de facilități acordate mediului de afaceri decătre guvernele statelor unde contractanții își au rezidența în vederea atenuării efectelor generate de criza economică...” 

Vă rugăm să ne dați exemple de facilități acordate mediului de afaceri în vederea atenuării efectelor generate de criza economică. De exemplu, Programul IMM Invest poate fi considerat o facilitate acordată mediului de afaceri în vederea atenuării efectelor generate de criza economică? 

Răspuns:

În conformitate cu modificările aduse OUG 64/2022 prin OUG 109/13.07.2022, în sensul respectării prevederilor art. 3 alin. (13) litd) în cazul în care facilitățile acordate mediului de afaceri nu au impact asupra compensării costurilor de realizare a contractului și nu au nicio influență asupra activității din cadrul contractului in cauza, se poate considera că operatorul economic nu a beneficiat de asemenea facilități în raport cu implementarea contractului. 

Întrebarea 4:

Conform art. 7, alin. 4....„părțile pot înceta contractul de comun acord” și art. 7 alin. 6 „beneficiarii fondurilor externe nerambursabile vor determina lucrările pentru restul rămas de executat și vor actualiza devizele în condițiile prezentei ordonanțe de urgență” 

Vă rugăm să ne comunicați ce formulă de ajustare se va utiliza pentru actualizarea restului rămas de executat, având în vedere că formula de la art. 17, alin 8 nu acoperă creșterile reale ale costurilor și din acest considerent s-a decis încetarea de comun acord a contractului.

Răspuns:

Pentru cazurile în care contractele au fost reziliate și este nevoie de reluarea procedurii de atribuire, ajustarea prețurilor, precum și modificarea valorii contractelor de finanțare se va face potrivit cap. V, art. 19 și următoarele din ordonanță, iar nu potrivit art. 17.

Totodată în situația în care se va aplica ajustarea Devizelor aceasta se va face în conformitate cu modalitatea de ajustare , respectiv utilizand indicii de ajustare prevazuti in Anexa nr. 5la OUG 64/2022.

Întrebarea 5:

Având în vedere că rezerva de implementare se constituie în procent de până la 23% din valoarea restului rămas de executat a contractului de achiziție, la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență 64/2022 (la data de 11.05.2022) vă rugăm să ne comunicați dacă în situația în care s-au mai executat lucrări în perioada cuprinsă între data de 11.05.2022 și data încheierii actului adițional la contractul de execuție lucrări, în baza OUG 64/2022, restul rămas de executat va cuprinde sau nu și aceste lucrări. 

Răspuns: 

Potrivit ar. 9 alin. (3) rezerva de implementare pentru reechilibrarea contractelor se constituie initial în procent de până la 23% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție la momentul intrării în vigoare a ordonanței. Data intrării în vigoare a OUG 64/2022 fiind 11.05.2022, orice lucrari executate/produse furnizate ulterior acestei date vor putea fi ajustate în conformitate cu formulele aplicabile prevăzute la art. 17 din OUG 64/2022.

Întrebarea 6:

Conform articolului 9, alin. 6 „Beneficiarii fondurilor externe nerambursabile au obligația de a ține o evidență distinctă a rezervei de implementare destinate plății ajustărilor de preț, atât la momentul constituirii acesteia, cât și ulterior, prin suplimentare și operarea plăților necesare finanțării ajustărilor de preț”. 

Vă rugăm să ne comunicați ce înseamnă „ținerea unei evidențe distincte a rezervei de implementare” 

Răspuns:

Potrivit art. 9 alin. (7), rezerva de implementare se include în devizul general de investiții reglementat de HG nr. 907/2016. Prin urmare, evidența pentru această rezervă se va ține în mod similar cu evidența devizului general. În scopul menținerii unei evidențe a rezervei de implementare se vor avea în vedere centralizatoarele incluse in Anexa nr.4 la Ordinului  MDLPA nr. 1586/10.08.2022.

Întrebarea 7:

Având în vedere că OUG 64 a intrat în vigoare la data de 11 mai 2022, iar în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței, contractanții pot să transmită beneficiarilor o adresă prin care solicită ajustarea valorii aferente restului rămas de executat/ furnizat, vă rugăm să ne comunicați care este data calendaristică maximă până când se poate transmite această adresă, având în vedere că termenul de 60 de zile se împlinește într-o zi nelucrătoare. 

În corespondență cu întrebarea de mai sus, vă rugăm să ne comunicați și termenul maxim de semnare a actelor adiționale (data calendaristică limită până la care se pot semna actele adiționale la contractele de execuție/furnizare). 

Răspuns:

În conformitate cu modificările aduse OUG 64/2022 prin OUG 109/2022, termenul de 60 de zile calendaristice, prevăzut la art. 11 alin. (1) a fost modificat și a fost prelungit până la 90 de zile. Astfel teremenul limită de transmitere a solicitărilor de aplicare OUG 64/2022 a fost 10.08.2022. 

În cazul în care termenul de 90 de zilese împlineșteintr-o zi nelucrătoare, perioada avută în vedere se prelungește  până la prima zi lucrătoare după acest termen. 

In ceea ce priveste Actele aditionale la contractele / acordurile cadru, in conformitate cu prevederile art. 11 alin (3) ”(3) Actele adiţionale prevăzute la alin. (2) se încheie în termen de 30 de zile de la data înregistrării adresei prevăzute la alin. (1) si a documentelor justificative aferente.”. Astfel, avand in vedere prevederile mentionate, fiecare Beneficiar are obligatia sa calculeze termenele pana la care pot incheia Actele aditionaletinand cont de datele la care au primit solicitarile din partea Contractantilor.

Întrebarea 8:

Conform art. 12, alin. f) „....beneficiarii fondurilor externe nerambursabile vor reface analizele cost-beneficiu ale proiectelor cu luarea în considerare a ajustărilor de preț din care va rezulta că valoarea netă actualizată și/sau după caz, rata internă de rentabilitate nu devin negative sau nu sunt în măsură să afecteze major sustenabilitatea financiară a proiectelor. 

 1. Vă rugăm să ne comunicați dacă costurile cu refacerea analizelor cost-beneficiu pot fi considerate cheltuieli eligibile și pot fi decontate din economiile înregistrare în cadrul proiectului. 
 2. Vă rugăm să ne comunicați dacă vor trebui refăcute și machetele financiare, în cazul proiectelor la care acestea documente erau obligatorii la depunere, conform anexelor la Ghidul Solicitantului (de exemplu proiectele depuse pe 3.1B, 8.3A, etc) 
 3. Vă rugăm să ne comunicați care sunt limitele peste care se consideră că este afectată major sustenabilitatea financiară a proiectului. 

Răspuns:

 1. Nu, costurile cu refacerea analizelor cost-beneficiu nu sunt considerate cheltuieli eligibile.
 2. Da. În cazul proiectelor la care macheta financiara (conținând analize și previziuni financiare) a fost obligatorie la depunerea cererii de finanțare, respectiv sustenabilitatea financiara a proiectului a făcut obiectul unui criteriu de evaluare tehnică și financiară, solicitarea de încheiere a actului adițional la contractul de finanțare va fi fundamentată inclusiv cu macheta actualizată, din care să reiasă menținerea sustenabilității financiare a proiectului.
 3. Sustenabilitatea financiară a proiectului este considerată ca fiind afectată substanțial dacă, în urma actualizării previziunilor financiare (machetei) cu ajustările de preț, rezultă valori negative ale fluxului de numerar net cumulat, pe oricare din anii din perioada de analiză a investiției.

Întrebarea 9:

Luând în considerare prevederile art. 3. alin. 8 ”În cazul în care ajustarea nu se încadrează la capitolul diverse și neprevăzute și nici în economiile contractului de finanțare, se încheie act adițional la contractul de finanțare pentru majorarea valorii eligibile și a cheltuielilor neeligibile ale proiectului, după utilizarea unui procent de 75% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență” împreună cu prevederile art. 13, alin. 4 „Rezerva de ajustare a valorii contractului de finanțare face parte din bugetul proiectului, se evidențiază distinct ca linie bugetară...iar din aceasta se pot efectua plăți numai pentru finanțarea ajustării de preț necesare contractelor de achiziție care stau la baza implementării proiectelor =” 

 1. Având în vedere că actul adițional pentru majorarea valorii contractului de finanțare cu valoarea ajustării se încheie doar după utilizarea unui procent de 75% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare, până la data încheierii actului adițional, ajustările la contractele de execuție lucrări/furnizare se vor putea deconta din liniile bugetare de pe care se decontează lucrări/dotări (15/53, 15/54, etc)? 
 2. După ce se încheie actul adițional la contractul de finanțare, pe liniile bugetare special create în MYSMIS se vor evidenția rezervele de implementare, din care se vor scădea ajustările care au fost decontate până la data întocmii actului adițional la contractul de finanțare? Iar liniile bugetare de pe care s-au decontat ajustările (15/53, 15/54, etc) se vor completa cu ajustările decontate? 

Răspuns:

 1. Până la data încheierii actului adițional la contractul de finanțare, bugetele acestora se vor putea modifica prin Notificare, potrivit etapelor descrise în Ordinul MDLPA nr. 1586/2022, la cap. VI – Metodologie privind modificarea contractelor de finanțare. Menționăm că potrivit art. 16 pasul N7, în cadrul bugetului contractului de finanțare se vor crea linii noi aferente ajustărilor (…) prin introducerea după caz a următoarelor subcategorii bugetare, care vor fi completate cu sumele care fac obiectul notificării: de cheltuială 15/310 subcategoria cheltuieli de natura ajustărilor de preț la contrucțiiși instalații; categ de cheltuială 15/309 subcategoria cheltuieli de natura ajustărilor de preț la contractele de furnizare.
 2. Se vor avea în vedere prevederile cap. VI din Ordinul MDLPA 1586/2022 art. 16 si art. 17, din care cităm ca relevant spețeipasul N7 din art. 16 -Cu ocazia încheierii actelor adiționale la contractele de finanțare, respectiv a constituirii rezervelor de ajustare, categoria bugetară Diverse și neprevăzute (după caz), precum și categoriile aferente investiției de bază de unde s-au transferat sume, vor fi reconstituite cu sumele realocate prin intermediul Notificării.Valoarea economiilor realocate se va scădea din valoarea totală a rezervei de ajustare solicitată prin intermediul actului adițional.

Întrebarea 10:

În situația unui contract de achiziție care cuprinde atât lucrări de construcții cât și furnizare echipamente, respectiv dotări, vă rugăm să ne comunicați ce formulă de ajustare a prețului se va folosi? Pentru partea de lucrări se va folosi formula de ajustare de la art. 17, alin 8 litera a), iar pentru partea de dotări se va folosi formula de ajustare de la art. 17, alin 8 litera b?

Răspuns:

Se va folosi o singură formula de ajustare pentru un contract. Ordonanța face trimitere la formule de ajustare pe tipuri de contracte: lucrări, servicii sau produse. Această clasificare este definită la art. 3 lit. m), n), o) din Legea nr. 98/2016. 

Întrebarea 11:

Referitor la capitolul V. Ajustarea prețurilor în cadrul devizelor generale de investiții precum și a modificării valorii contractelor de finanțare, vă rugăm să ne comunicați: 

 1. Se pot actualiza și valorile dotărilor (linia 4.5. din devizul general) dacă procedurile de achiziție nu au fost lansare/ urmează să fie reluate? 
 2. Pentru o procedură de achiziție lucrări, inclusiv echipamente cu montaj care nu a fost lansată la data intrării în vigoare a ordonanței, se pot actualiza valorile atât pentru liniile de deviz care cuprind lucrări cât și pentru liniile de deviz care cuprind echipamente cu montaj (linia 4.3. din devizul general)? 
 3. Pentru o procedură de achiziție lucrări, inclusiv echipamente cu montaj și dotări, care nu a fost lansata la data intrării în vigoare a ordonanței, se pot actualiza valorile atât pentru liniile de deviz care cuprind lucrări cât și pentru liniile de deviz care cuprind echipamente (linia 4.3.), respectiv dotări (linia 4.5)? 

Răspuns:

Ordonanta nu face distinctie cu privire la ajustarea strict a anumitor linii din cadrul Devizelor generale ci prevede/permite actualizarea  acestora in ansamblu.

Pentru cazurile în care contractele au fost reziliate și este nevoie de reluarea procedurii de atribuire, ajustarea prețurilor, precum și modificarea valorii contractelor de finanțare se va face potrivit cap. V, art. 19 și următoarele din ordonanță, iar nu potrivit art. 17.

Actualizarea valorii devizului general pentru contractele de finanțare la care procedurile de atribuire a contractelor de produse nu au fost demarate sau urmează a fi reluate se va face în cadrul legislativ stabilit prin completarea art. 1 din OUG 64/2022 cu alin. (4). În acest context, se vor avea în vedere etapele descrise în Ordinul MDLPA nr. 1586/2022 la art. 14 precum și prevederile Anexei 8, care cuprinde inclusiv exemple de calcul începând cu pag. 42 - Exemple de ajustare a devizelor generale pentru contracte de produse.

Întrbarea12:

Referitor la formula de ajustare de la art. 17, alin 8, lit. a vă rugăm să ne comunicați dacă Vpl– valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată reprezintă valoarea integrală a situației de lucrări, sau din valoarea situației de lucrări trebuie deduse cheltuielile directe și indirecte.

Răspuns:

Vpl - – valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată reprezintă valoarea fără TVA a situației de plată solicitată pentru rambursare/plată.

Întrebarea 13:

Art. 3 din OUG 64/2022 prevede faptul că (6) Beneficiarii privaţi, prevăzuţi la alin. (4) şi (5), care au atribuit contracte de achiziţii ca parte a unor scheme de ajutor de stat, pot aplica ajustările numai dacă aceste scheme de ajutor de stat sunt în vigoare şi se încadrează în condiţiile de acordare, conform regulilor de ajutor de stat relevante aplicabile, precum şi în plafoanele specifice ajutorului de stat. Eventualele cheltuieli necesare ajustărilor de preţ peste plafoanele specifice schemelor de ajutor de stat se vor suporta de către beneficiari privaţi din bugetul propriu.

Întrucât Ordonanța de Urgență prevede modul de reglementare a ajustărilor în ceea ce priveșteajutorul de stat, fără a menționa în mod expres ajutorul de minimis, în vederea unei  abordări unitare la răspunsul către solicitanții din POR, vă rugăm să ne clarificați dacă, în cazulbeneficiarilor privați care implementează proiecte în cadrul POR 2014-2020 finanțate prin schema de ajutor de minimis, ajustările de preț sunt condiționate a fi realizate până la limita plafonului de minimis stabilit prin ghidul solicitantului, iar depășirile peste aceste plafoane vor fi suportate de către beneficiari privaţi din bugetul propriu.

Răspuns:

In conformitate cu prevederile alin. 1.4 si respectiv prevederile art. 3 alin. (6) si alin (7) din OUG nr. 64/2022, pentru contractele incheiateca parte a schemelor de ajutor de stat inchise la 31.12.2021, prevederile Ordonantei de Urgență 64/2022 nu se aplica. Precizam ca schemele de ajutor de stat din cadrul POR nu mai sunt in vigoare, fiind închise la 31.12.2021.

Întrucât ajutorul de minimis, respectiv acordat în baza Regulamentului 1407/2014, nu constituie ajutor de stat, în sensul art107 alin (1) din TFUE (Secțiunea 2 – Ajutoarele de stat), prevederile OUG nr. 64/2022 nu sunt aplicabile proiectelor finanțate în cadrul schemelor de ajutor de minimis din cadrul POR.

Beneficiarul poate utiliza economiile din cadrul contractelor de achizitii, in conformitate cu procedurile in vigoare aplicabile modificarii contractelor de finantare, respectiv a prevederilor Ordinului MDLPA nr. 1586/2022, cap. VI – Metodologie privind modificarea contractelor de finanțare.

Întrebarea nr. 14:

Ca urmare a publicării OUG 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, avem rugămintea să ne sprijiniți în interpretarea prevederilor Cap. V din reglementare: 

- Ajustarea prețurilor în cadrul devizelor generale este aplicabilă (și) situației în care singura achiziție nelansată în cadrul proiectului are ca obiect furnizarea dotărilor (linia 4.5 din devizul general)?

Menționăm faptul că dotările în cauză sunt destinate echipării specifice a obiectivului de investiție, lucrările la obiectiv fiind în derulare.

Problema identificată este aplicabilă unor proiecte finanțate în cadrul POR 2014-2020, implementate de către autorități publice.

Răspuns:

Ordonanta nu face distinctie cu privire la ajustarea strict a anumitor linii din cadrul Devizelor generale ci prevede/permite actualizarea  acestora in ansamblu.

Actualizarea valorii devizului general pentru contractele de finanțare la care procedurile de atribuire a contractelor de produse nu au fost demarate sau urmează a fi reluate se va face în cadrul legislativ stabilit prin completarea art. 1 din OUG 64/2022 cu alin. (4). În acest context, se vor avea în vedere etapele descrise în Ordinul MDLPA nr. 1586/2022 la art. 14 precum și prevederile Anexei 8, care cuprinde inclusiv exemple de calcul începând cu pag. 42 - Exemple de ajustare a devizelor generale pentru contracte de produse.

Întrebarea nr. 15:

Pentru un contract de execuție lucrări din data de 18.01.2022 cu o durata de 14 luni. Potrivit prevederilor contractuale, capitolul privind ajustarea prețurilor: Prețurile sunt fixe și nu fac obiectul unei revizuiri într-un interval de 6 luni de la semnarea acestuia. După primele 6 luni de la semnarea contractului, prețuile se ajustează conform formulei: P = Po X ICC /100.

Cum procedăm cu privire la încheierea actului/actelor adițional/e în acest caz? 

Încheiem un act adițional prin care introducem formula prevăzută de ordonanță pentru perioada în care nu avem clauză (6 luni). 

Pentru restul perioadei de execuție în care avem clauză de ajustare conform contract (respectiv cele 8 luni), analizăm dacă se impune restabilirea echilibrului contractual și vom încheia un nou act adițional la contract prin care înlocuim formula existentă inițial la momentul împlinirii celor 6 luni?

În acest caz, restul rămas de executat va fi cel de la data la care se împlinesc cele 6 luni în care prețul este fix? 

Solicitarea primită inițial de la executant pentru ajustare pe OUG 64/2022 acoperă și situația aceasta?

Răspuns:

In conformitate cu prevederile art. 11, alin. (1) din OUG 64/2021, conditia de decadere din drepturi in ceea ce priveste aplicarea prevederilor Ordonantei este ca prestatorul/executantul sa nu transmita in terme de 90 de zile de la intrarea in vigoare a Ordonantei, solicitarea privind ajustarea. Totodata in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (10), alin.  (11) si (12) din Ordonanata, prevederile acesteia se aplica si contractelor care contin clauza de ajustare care insa nu este acoperitoare pentru cresterile de pretgenerate de clauze imprevizibile. Astfel in situatia aceasta Beneficiarii au obligatiarespectarii prevederilor de la art. 43 in sensul in care trebuie sa demonstreze dezechilibrul financiar contractual raportat la clauzele contractuale existente, la momentul la care acestea vor itra in aplicabilitate.

Prin urmare in cazul prezentat, se vor intocmi Acte aditionale la fiecare etapa.

Avand in vedere faptul ca la acest moment formula de ajustare nu a intrat in aplicare, autoritatea contractanta va putea utiliza formula de ajustare prevazuta de OUG 64/2022, pana la intrarea in aplicabilitatea a formulei existente in contract, iar la momentul respectiv are obligatiaintocmirii Notei justificative prevazute de art. 43 din OUG 64/2022.

In ceea ce priveste solicitarea transmisa de catre Contractant, consideram suficienta o singura solicitarea din partea Contractantului, aceasta fiind acoperitoare pentru cele etape ale aplicarii formulei prevazute de OUG 64/2022, cu conditia ca aceasta solicitare sa fie transmisa in termenul de 90 de zile de la data intrariiin vigoare a OUG 64/2022.

Întrebarea nr. 16:

Potrivit art. 17 alin. 1 din OUG 64/2022- „ajustarea stabilită conform prevederilor prezenteiordonanțe de urgență se realizează exclusiv pentru restul rămas de executat/furnizat și prestat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.” 

Conform Metodologiei privind întocmirea actelor adiționale la contractele de achiziție: „Actul adițional...va conține: 6. Valoarea restului rămas de executat determinat cantitativ și valoric, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.” 

Conform model Notă justificativă – pentru contract de lucrări: 

„14. Valoarea lucrărilor executate până la data întocmirii notei (fără TVA): 

 1. Valoarea restului de executat la data întocmirii notei (fără TVA):” 

Cum se ia în considerare valoarea restului rămas de executat? Cel de la data intrării în vigoare a ordonanței sau de la întocmirea notei justificative?

Răspuns:

OUG 64/2022 se aplica pentru tot restul ramas de executat la data intrarii in vigoare a Ordonantei, respectiv pentru tot restul ramas de executat la data de 11.05.2022.

Întrebarea nr. 17:

Referitor la un contract de lucrări, având în vedere faptul că în cadrul contractului se poate determina exact ponderea materialelor utilizate, autoritatea contractantă va folosi coeficientul de pondere al materialelor utilizat în calcului indicelui de cost în construcții , total, publicat de INS în Buletinul Statistic de Prețuri, sau poate folosi coeficientul de pondere al materialelor real determinat în urma calculelor?

Răspuns:

In conformitate cu prevederile art. 17, alin (8) lit. a 1) „%_cpm - reprezinta coeficient de pondere al materialelor utilizat în calculul indicelui de cost în construcţii, total, publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, la tabelul 15A, determinat în funcţie de tipul de construcţie”.

In conformitate cu prevederile OUG 64/2022, valoarea materialelor se va calcula conform Centralizator C6, iar in situatia in care acesta nu poate fi identificata se vor utiliza ponderile materialelor de construcţii, exprimate procentual, stabilite în funcţie de categoriile principale de lucrări de construcţiişi de tipurile de obiecte de construcţii prevăzute în Buletinul Statistic de Preţuri al Institutului National de Statistică prin raportare la obiectul contractului de achiziţie de lucrări.

Întrebare nr. 18:

Potrivit art. 10 lit b) din OUG 64/2022 actul adițional trebuie să conțină: “6. valoarea restului rămas de executat determinat cantitativ şi valoric, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţede urgenţă, până la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor sau, după caz, a procesului-verbal de recepţieşi dare în folosinţă pentru care se va aplica formula de ajustare cu ocazia fiecărei solicitări de plăţi, cantitativ şi valoric;”

Ce semnifică restul rămas de executat cantitativ și valoric la data intrării în vigoare a ordonanței, respectiv 11.05.202? Valoarea restului de executat cuprinde și lucrări executate dar nesolicitate la plată?

Răspuns:

Rest ramas de executat se raporteaza strict la lucrarile / produsele ramase de executat  / furnizat. Nu vor intra sub incidenta OUG 64/2022 lucrarile/produsele care au fost executate/furnizate inaintede data de 11.05.2022.

Potrivti art. 17 alin. (2) „Prin valoarea restului rămas de executat se înţelegeşi valoarea echipamentelor/bunurilor şi a altor dotări independente necesare pentru realizarea proiectelor a căror finanţare este asigurată din fonduri externe nerambursabile care fac obiectul contractului de finanţare, care nu au fost furnizate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, respectiv până la întocmirea procesului verbal de recepţieşi dare în funcţiune a acestora.”

Întrebare nr. 19:

În cazul unui contract de furnizare autobuze și echipamente de încărcare îî sunt aplicabile prevederile OUG 64/2022, ținând cont de încadrarea acestuia în prevederile art. 3 alin. (2) lit b) (ii)? Totodată vă  rugăm să ne indicați sursa de finanțare pentru majorările solicitate?

Răspuns:

Prevederile OUG 64/2022 se aplică contractelor de achiziţiepublică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru de produse, definite la art. 3 alin. (1) lit. c) şi n) din Legea nr. 98/2016, respectiv celor din categoria active fixe corporale, aşa cum sunt reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările şicompletările ulterioare. 

- În cadrul Catalogului privind clasificarea și duratelor normale de funcționare a mijloacelor fixe, din cadrul Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004, Anexa 2.3 sunt enumerate Mijloacele de transport, respectiv mijloacele de transport auto. 

Astfel, având în vedere faptul că autobuzele sunt mijloace de transport pentru persoane,  în cazul unui contract de furnizare autobuze și echipamente de încărcare sunt aplicabile prevederile OUG 64/2022.

Avand in vedere faptul ca este un contract de furnizare, formula de ajustare utilizata va fi cea stabilita la art. 17, alin. (8) lit. b1) si b2) din OUG 64/2022.

In ceea ce priveste sursa de finantare precizam ca beneficiarul poate utiliza economiile de pe anumite linii bugetare, inclusiv cele din capitolul Diverse și neprevăzute, pe care le poate transfera pe categoriile bugetare nou create în bugetul contractului, in spetacategoria 15/309 (cheltuieli de natura ajustărilor de preț la contractele de furnizare), de unde vor fi și decontate de AMPOR. 

De asemenea, se vor avea in vedere si  prevederile art. 3. alin. 8 ”În cazul în care ajustarea nu se încadrează la capitolul diverse și neprevăzute și nici în economiile contractului de finanțare, se încheie act adițional la contractul de finanțare pentru majorarea valorii eligibile și a cheltuielilor neeligibile ale proiectului, după utilizarea unui procent de 75% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență” împreună cu prevederile art. 13, alin. 4 „Rezerva de ajustare a valorii contractului de finanțare face parte din bugetul proiectului, se evidențiază distinct ca linie bugetară...iar din aceasta se pot efectua plăți numai pentru finanțarea ajustării de preț necesare contractelor de achiziție care stau la baza implementării proiectelor

Modificarea contractului de finanțare va avea în vedere respectarea prevederilor cap. VI al Ordinului MDPLA nr. 1586/2022.

Întrebare nr. 20:

Ca urmare a publicării OUG 64/2022 am început simulările pentru a constata modul în care acest act normativ va fi aplicat pentru contractele de finanțare ale municipiului X. În vederea stabilirii modului in care se va face reechilibrarea financiară a contractelor de lucrări încheiate în cadrul contractelor cu finanțare nerambursabilă aflate în implementarea municipiului X ne confruntăm cu problema utilizării formulei din contractele încheiate anterior apariției situației care a determinat emiterea OG 15/2021 și a OUG 64/2022. 

Cele mai multe din contractele de lucrări au prevăzut la modalitatea de actualizare a valorii materialelor de construcție următoarea clauză: 

“21. Ajustarea pretului contractului 

21.1. – Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele calculate in baza preturilor prevazute in propunerea financiara, anexa la contract. 

21.2. – (1)Preţurile se pot ajusta doar în situația în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. 

(2) Ajustarea preturilor prezentate in propunerea financiara se va face prin raportatre la indicii statistici din luna Mai, sau dupa caz, luna Noiembrie din anul respectiv, publicati de Institutul National de Statistca pentru ramura constructii, in baza urmatoarei formule de ajustare: 

V=V(0) x C(A) 

In care : 

V- reprezinta valoarea ajustata a pretului unitar ofertat; 

V(0) –reprezinta valoarea preturilor unitare declarate in propunerea financiara;

C(A) - reprezinta coeficientul de ajustare care urmeaza sa fie aplicat, dat de indicii statistici publicati de Institutul National de Statistca pentru ramura constructii din luna Mai , sau dupa caz, luna Noiembrie funcție de perioada cînd are loc ajustarea prețurilor unitare ofertate inițial în propunerea financiară. 

Notă:O eventuală ajustare a prețurilor va fi posibilă cel mai devreme în 6 luni de la începerea execuției lucrărilor.” 

Față de această formulare în care se face trimitere la prețul unitar ofertat și în care nu avem nici o referință a indicilor legată de data întocmirii ofertei sau a semnării contractului de lucrări, avem următoarele întrebări:

V(0) este definit în legătură cu prețurile unitare ofertate, de aici concluzia că formula de actualizare nu se referă strict la actualizarea valorii contractului de lucrări în legătură cu creșterea la prețurile materialelor de construcție, majorarea aplicându-se tuturor prețurilor unitare din ofertă, deci și manoperă, transport, utilaj, deși aceste valori – în special manopera – nu au crescut semnificativ în ultima perioadă. Referitor la V(0) ar trebui să aplicăm această formulă, în scopul efectuării comparației prevăzute la art. 43 alin 3 al OUG 64, pentru toate prețurile unitare din oferta constructorului, sau doar în cazul prețurilor unitare aferente manoperei? 

Răspuns: 

Așa cum a fost descrisă în contract, formula de ajustare este aplicabilă prețurilor unitare ofertate fiind utilizați indicii statistici pe ramura construcții. De unde reiese faptul că se ajustează toate elementele componente ale prețului: metriale, manoperă, utilaje, transport. 

Aplicarea formulei de la art. 43 din Ordonanță se realizează pentru tot restul rămas de executat la data intrării în vigoare a acesteia.

Întrebare nr. 21:

Vă rugăm să ne precizați care sunt pașii pe care trebuie să îi urmăm în relația cu antreprenorul, Consiliul județean și autoritatea finanțatoare, precum și cronlogia acestora (cu accent pe modul în care se constituie rezerva de implementare, fondurile din care se constituie această rezervă, momentul în care se realizează modificarea devizului general al proiectului și indicatorilor tehnico -economici ai proiectului).

Răspuns:

Etapele pe care autoritatea contractanta si respectiv Contractantiitrebuie sa le respecte, sunt cele mentionate la art. 10 din cadrul OUG 64/2022 si respectiv prevederile art. 11 alin. (1) in ceea ce privestetermenele de solicitarea privind ajustarea in baza Ordonantei.

Totodata precizam faptul ca a fost publicat pe site-ul inforegio  Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1586/10.08.2022 pentru aprobarea metodologiei privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile. https://www.inforegio.ro/ro/noutati-anunturi-si-comunicate/132-2021/971-ordinul-ministrului-dezvoltarii-lucrarilor-publice-si-administratiei-nr-1586-10-08-2022-pentru-aprobarea-metodologiei-privind-ajustarea-preturilor-si-a-valorii-devizelor-generale-in-carul-proiectelor-finantate-din-fonduri-externe-nerambursabile.

Întrebare nr. 22:

Având în vedere publicarea OUG 64/09.05.2022 care este modalitatea de ajustare a prețurilor pentru beneficiarii privati si cum li se pot asigura resursele financiare necesare pentru mărirea valorii contractului de lucrări?Menționăm faptul că Parohia nu deține resurse suplimentare pentru ajustarea acestor prețuri iar până la data prezentei nu au fost identificate economii pentru contractual de lucrări.

Răspuns:

Pentru punerea în aplicare a OUG 64 vă rugăm să aveți in vedere prevederile Ordinului MDLPA nr. 1586/10.08.2022 pentru aprobarea metodologiei privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.  https://www.inforegio.ro/ro/noutati-anunturi-si-comunicate/132-2021/971-ordinul-ministrului-dezvoltarii-lucrarilor-publice-si-administratiei-nr-1586-10-08-2022-pentru-aprobarea-metodologiei-privind-ajustarea-preturilor-si-a-valorii-devizelor-generale-in-carul-proiectelor-finantate-din-fonduri-externe-nerambursabile, care menționează la art. 1.4 că prevederile OUG nr. 64/2022 se aplica (…)

c) contractelorincheiate de beneficiari privati, fără a fi parte a unor scheme de ajutor de stat sau de minimis;

Întrebare nr.  23:

Pentru a pune în aplicare OUG 64/2022 privind ajustarea preturilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, echipa de implementare a identificat o neconcordanță între conținutul art. 9, alin. (3) care face referire la “rezerva de implementare pentru reechilibareacontractelor se constituie initial, în procent de 23% din valoarea restului de executat a contractului…” de unde reies cap. 1,2,4,5 și 6 din devizul general) și art. 9 alin (7) potrivit căruia “rezerva de implementare destinată finanțării ajustărilor de preț face parte din valoarea investiției de bază și include corespunzător în devizul general…” (de unde reiese doar cap. 4 din devizul general). 

Răspuns:

In  ceea ce priveste art. 9 alin. (3), acesta specifica in clar faptul ca rezerva de implementare se calculeaza pentru tot restul ramas de executat, la data intrării a OUG 64/2022.

In ceea ce priveste art. 9 alin (7), acesta nu impacteaza modul de calcul al rezervei de implementare ci clarifica incadrearea acesteia.

Întrebare nr. 24:

Cum se interpretează sintagma “nu este necesară reechilibrarea contractuală” prevăzută la art.43 alin. 2 din OUG64/2022? 

Are caracter imperativ, în sensul că nu se întocmește act adițional la contract, urmând a se aplica în continuare formula existentă în contract sau se lasă la latitudinea autorității contractante posibilitatea de a întocmi act adițional la contract prin introducerea formulei de ajustare prevăzută în OUG64?

Răspuns:

Prin sintagma „nu este necesară reechilibrarea contractuală”prevăzută la art.43 alin. 2 din OUG64/2022, se intelege faptul ca in situatia in care diferenţa de valoare între impactul financiar prevăzut la alin. (1) lit. e) şi impactul financiar prevăzut la alin. (1) lit. d) împărţită la valoarea impactului financiar prevăzut la alin. (1) lit. d) este mai mică sau egală cu 5%, se va mentine formula de ajustare prevazuta in contract, nefiind aplicabile prevederile OUG 64/2022.

Întrebarea nr. 25:

Termenul pe care Autoritatea contractanta il are la dispozitie de la inregsitrareasolicitarii Constructorului este de 30 de zile, pentru efectuarea analizelor ce se impun, intocmirea Notei Justificative si incheierea actului aditional. Tinand cont de faptul ca legislatia s-a modificat ULTERIOR expirarii termenului initial de 60 de zile(in speta 11.07.2022), teoretic ar trebui sa se modifice si Metotodologia de aplicare a prevederilor Ordonantei, instrument extrem de util pentru Beneficiari in intelegerea si aplicarea corecta a actului normativ. Va rugam sa clarificati daca Metodologia sus amintita este in curs de modificare si in ce perioada estimati ca va fi publicata. Ne intereseaza acest aspect intrucat, asa cum am prezentat mai sus, autoritatea Contractanta dispune de un termen de 30 de zile pentru analiza solicitarii si incheierea actului aditional iar, in cazul nostru acest termen se epuizeaza in data de 11.08.2022. In situatia in care Metodologia revizuita va implica modificarirelationate cu anexele la actul aditional (centralizatoare, alte formualre, etc) sau cu modul de calcul al impactului dezechilibrului financiar / reechibrarii financiare ( spre exemplu in Metodologia actuala se specifica faptul ca valoarea multiplicatorului aferent formulei existenta in contract se calculeaza pe baza indicatorilor publicati pentru luna februarie 2022, aceeasi precizare si pentru modul de calcul al impactului reechilibrarii contractuale), Nota justificativa si actul aditional (care in cazul nostru trebuie intocmitepana pe data de 11.08.2022 ) vor trebui sa respecte indrumarileprevazute in metodologia actualizata. Ce se intampla si care sunt demersurile pe care trebuie sa le intreprindem in situatia in care Metodologia actualizata apare DUPA data de 11.08.2022?

Răspuns:

Urmare a solicitării precizam ca a fost publicat pe site-ul inforegio  Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1586/10.08.2022 pentru aprobarea metodologiei privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile. https://www.inforegio.ro/ro/noutati-anunturi-si-comunicate/132-2021/971-ordinul-ministrului-dezvoltarii-lucrarilor-publice-si-administratiei-nr-1586-10-08-2022-pentru-aprobarea-metodologiei-privind-ajustarea-preturilor-si-a-valorii-devizelor-generale-in-carul-proiectelor-finantate-din-fonduri-externe-nerambursabile.

Întrebarea nr. 26:

Formula de ajustare existenta actualmente in contractul de lucrariderulat in cadrul proiectului SMIS X este introdusa prin actul aditional nr. 2, in baza OG 15/2021. Avand in vedere faptul ca formula a fost introdusa in contract pe parcursul derularii acestuia, aceasta s-a aplicat incepand cu situatia de plata nr. 12  pana la situatia de plata nr. 19, inclusiv. In contextul in care in cadrul contractului se va aplica formula prevazuta in OUG 64/2022 (care va inlocui practic formula aferenta OG 15/2021), situatia de plata nr. 19 devine astfel SITUATIA DE PLATA FINALA aferenta aplicabilitatii formulei OG 15/2021. In acest caz se poate determina foarte clar valoarea cu care se majoreazapretul contractului de lucrari urmare a aplicarii prevederilor OG 15/2021 (prin insumareaajustarilor rezultate la SP 12, 13 ,14, 15, 16, 17, 18 si 19 inclusiv). Cum considerati ca este oportun a se  reglementa valoarea finala a ajustariipretului contractului in baza OG 15/2021: prin incheierea unui act aditional distinct la contractul de lucrari(anterior incheierii actului aditional pe OUG 64/2022) care sa aibaca obiect strict acest aspect sau prin includerea in actul aditionalaferent OG 64/2022, pe langa celelalte puncte specifice,  a unui punct distinct prin care se determina valoarea contractului de lucrari majorata cu ajustarea rezultata din aplicarea OG 15/2021?

Răspuns:

In situatia in care, ulterior intocmirii Notei justificative  prevazuta la art. 43 din OUG 64/2022,  diferenţa de valoare între impactul financiar prevăzut la  alin. (1) lit. e) şi impactul financiar prevăzut la alin. (1) lit. d) împărţită la valoarea impactului financiar prevăzut la alin. (1) lit. d) este mai mare de 5%, reechilibrarea contractuală va urma procedura prevăzută de prezenta OUG 64/2022. 

Ajustarea prevazuta de OUG 64/2022 se va aplica pentru restul ramas de executat si nu de decontat, astfel ca desi au fost executatelucrari in perioada anterioara datei de 11.05.2022, faptul ca acestea nu au fost solicitate la plata, nu are impact asupra restului ramas de executat si respectiv asupra valorii rezervei de implementare a contractului.

Totodataprevederile art. 2 alin. (14) din OG 15/2021 specifica faptul ca determinarea preţului final al contractului se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situaţieicentralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiţionale la acesta, însuşită de executant, diriginte de şantierşi aprobată de autoritatea/entitatea contractantă, prin încheierea unui act adiţionalla contract, nefiind cazul mentionat de dvs.intrucat contractual este inca in derulare.

In conformitate cu prevederile art. 10 din OUG 64/2022 Etapa II Actul aditional va cuprinde: obiectul actului aditional, valoarea rezervei de implementare, modul de evidenţă a rezervei de implementare,  plăţile care pot fi efectuate din rezerva de implementare,  formula de ajustare a preţului contractului de achiziţie publică/contractului sectorial/acordului-cadru în acord cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, valoarea restului rămas de executat determinat cantitativ şi valoric, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, până la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor sau, după caz, a procesului-verbal de recepţieşi dare în folosinţă pentru care se va aplica formula de ajustare cu ocazia fiecărei solicitări de plăţi, cantitativ şi valoric, alte prevederi care sunt necesare pentru constituirea, evidenţaşiplăţile care vor avea loc din rezerva de implementare,  anexe - inclusiv documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor de imprevizibilitate prevăzute la art. 3 alin. (13).

Cu toate acestea in situatia in care la momentul la care incheiati act aditional in conformitate cu prevederile OUG 64/2022, avetidecontate toate lucrarile executate pana la data de 11.05.2022, cunoscand astfel valoarea cu care s-a majorat contractul in baza OG 15/2021 si eventuale alte majorari care au facut obiectul unor acte aditionale anterioare, puteti precizavaloarea pana la care s-a majorat contractul, nefiind necesare doua acte aditionale distincte, insadecizia  asupra modalitatii de intocmire a actelor aditionalela contractul de lucrări este strict a partilor contractante.

Întrebare nr. 27:

Având în vedere încadrarea Actelor adiționale încheiate în baza OUG 64/2022 la categoria modificări contractuale în condițiile prevăzute la art. 221 alin. (1) lit (c) din Legea 98/2016, se impune realizarea controlului ex ante de către ANAP în vederea încheierii actelor adiționale de majorare a prețurilor cu rezerva de implementare la contractele de achiziție publică ca urmare a aplicării prevederilor OUG 64/2022 actualizată și modificată prin OUG 109/2022?

În condițiile în care se impune realizarea controlului ex ante, Actele adiționale se vor putea încheia, în acest caz, dupa primirea avizului ANAP? Aducem în vedere că termenul limită prevăzut de Ordonanța de Urgență nr. 64/2022 actualizată și modificată prin Ordonanța nr. 109/2022 pentru încheierea actelor adiționale la contractele de achiziție publică nu va putea fi respectat, având în vedere că procesul de avizare este unul de durată iar numărul mare de solicitări cu privire la controlul ex-ante general de necesitateacîncheierii acestor acte adiționale ar conduce la extinderea termenelor legale de avizare.

Răspuns:

Avand in vedere faptul ca ANAP este entitatea publica care reglementeaza domeniul achizitiilor publice si respectiv faptul ca verificarile ex-ante sunt reglementate prin ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 14 decembrie 2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, va rugam sa redirectionati solicitarea dvs. catre ANAP, singura entitate publica in masura sa stabileasca procedurile care se vor supune controlului ex-ante.

Întrebare nr. 28:

Trebuie amânată încheierea actelor adiționale până la emiterea, de către MDLPA, a unei instrucțiuni AMPOR pentru punerea în aplicare a OUG 64/2022 sau se respectă doar  metodologiile emise de MIPE?

Răspuns:

OUG 64/2022 prevede la art. 11 alin. (3) faptul că  actele adiționale la contracte se încheie în termen de 30 de zile de la data înregistrării adresei prevăzute la alin. (1) si a documentelor justificative, respectiv în termen de 30 de zile de la data înregistrării solicitării Contractantului de introducere formulă de ajustare prevăzută de OUG 64/2022.

În situația în care sunt respectate prevederile OUG 64/2022 cu privire la Etapele necesare încheierii actelor adiționale, acestea pot fi semnate înainte de publicarea Normelor de aplicare. În cadrul ordonanței nu există nicio constrângere în acest sens.

Întrebare nr. 29:

Beneficiarul va emite HCL care certifica suportarea ajustării după elaborarea notei justificative sau după încheierea actului adițional?

Răspuns:

Potrivit Ordinului MDLPA nr. 1586/2022:

Art. 4

In scopul respectării prevederilor art. 10 din OUG nr. 64/2022, beneficiarii au obligatia, inainte de incheierea actelor aditionaleaferente contractelor aflate in derulare, sa parcurgaurmatoareleetape premergatoare:

- Etapa I – Intocmirea Notei justificative* privind îndeplinirea condiţiilor cumulative prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. c) pct. i) din Legea 98/2016, respectiv art. 238 lit. a) din Legea nr. 99/2016.

Nota justificativa, aprobată de reprezentantul legal al beneficiarului, va respecta modelul din Anexa 6.

HCL se va emite cu respectarea prevederilor legale în materia finanțelor publice locale și responsabilității fiscal-bugetare.

Întrebare nr. 30:

Avand in vedere ca Ordonanta nu face distinctie cu privire la ajustarea strict a anumitor linii din cadrul Devizelor generale ci prevede actualizarea  acestora in ansamblu,  va rugam sa ne clarificati daca se pot aplica majorari si asupra cheltuielilor conexe organizarii de santier.  

Desi acestea nu sunt lucrari, totusi si aceste cheltuieli sunt afectate de cresterea preturilor.

Răspuns:

Ajustarea se aplica pentru tot restul ramas de executat la data intrariiin vigoare a OUG 64/2022. Ordonanța nu face distincție pentru lucrările, serviciile ce se executa în cadrul contractului și nu conține cu titlu explicativ informațiile cu privire la anumite linii bugetare, cheltuieli care se vor ajusta și alte cheltuieli care se vor elimina, ci moenționează în clar faptul că se ajustează tot restul rămas de executat, cu încadrarea în tipurile de contracte detaliate în cadrul Ordonanței.

Întrebare nr. 31:

Referitor la modalitatea de calcul prin care se manifestă dezechilibrul financiar, care formulă de calcul se va aplica?

Răspuns:

În conformitate cu prevederile OUG 64/2022 cât și a Anexei 6 la MDLPA nr. 1586/10.08.2022, se va calcula impactul financiar al dezechilibruli financiar, prin aplicarea formulei strict pentru valoarile ajustărilor. Astfel se va ține cont de definiția multiplicatorului din cadrul Anexei6.

Ordonanta nr. 15/2021

Ca urmare a sesiunii de informare avand ca subiect modalitatea de aplicare a Ordonantei nr. 15/2021, a carei inregistrare poate fi urmarita aici, regasiti mai jos intrebarile adresate in scris de catre participanti, raspunsurile aferente acestor intrebari, dar si un model de Act Aditional de ajustare.

1. Care este, va rog, data limita de incheiere a actelor aditionale?

30 de zile de la intrarea in vigoare a Ordonantei. Avand insa in vedere ca nu exista in reglementarea legala un termen de decadere, si ca actele aditionale trebuie incheiate orice ar fi in conditii legale (inclusiv obtinerea HCL/ HCJ), consideram ca, in masura in care acest lucru nu este posibil, depasirea datei de 04.10.2021 pentru incheierea actului aditional nu va fi un impediment in adoptarea masurilor cu privire la ajustare.
Mai mult decat atat, Alin (11) din Art 2. al Ordonantei, spune ca Autoritatile Contractante sunt obligate in acest sens “sa initieze” demersurile de incheiere a actelor aditionale, nu sa le si aiba incheiate.

2. Este 4 octombrie, adica lunea viitoare, termenul limita pentru încheierea AA? (atunci expira 15+15 zile de la 3/09)

Idem raspunsul anterior

3. Coloana 8=-6-7 din Anexa1.1 la Ordinul 1336 este cumva 8=6-7?

Da, este corecta observatia dumneavoastra. Reiteram insa si cele discutate in intalnire: trebuie identificate insa si lucrarile care au fost executate FIZIC si care nu au situatii de lucrari (acceptate sau nu), si care, si ele, ar trebui deduse din restul FIZIC ramas de excutat (coloana 8). De aceea, coloana 7 ar trebui sa cuprinda si lucrari care nu au in mod necesar Situatii de lucrari emise. O alta optiune ar fi aceea de a aduga o coloana in care aceste lucrari (executate, si fara situatii de lucrari) sa se evidentieze distinct si sa se deduca si ele din totalul lucrarilor contractate in vederea calcularii restului fizic de executat.

4. Buna ziua! Pentru contractele semnate după data de 1 ianuarie 2021 indicele Mo folosit este cel aferent lunii ianuarie 2021 sau lunii în care s-a semnat contractul (de ex. aprilie 2021)?

Data initierii procedurii, nu data incheierii Contractului de lucrari, ne indica indicele de cost la care ne raportam. Astfel, daca procedura de achizitie a fost initiata (deci cu atat mai mult pentru un contract incheiat dupa aceasta data) dupa luna ianuarie 2021, indicele de cost in constructii pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021 va fi inlocuit cu indicele de cost in constructii pentru costul materialelor cu 30 de zile inainte fata de termenul limita de depunere a ofertelor, stabilit in cadrul procedurii de atribuire. Daca data cu 30 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor este anterioara lunii ianuarie 2021 se ia in calcul indicele lunii ianuarie 2021. Daca procedura a fost initiata inainte de 01.01.2021, ne raportam la indicele de cost din luna ianuarie 2021.

5. In ''Metodologia privind ajustarea preturilor '' la capitolul III pe randul doi este expresia : ''POT fi ajustate''. Asta inseamna ca depinde de ''putinta cuiva'' sau este obligatoriu sa se faca ajustarea?

In textul Ordonantei, Art2. Alin (11) se mentioneaza ca Autoritatile/ Entitatile contractante (….) sunt obligate sa initieze demersurile legale in vederea ajustarii pretului (…).
In mod evident, consideram obligatorie ajustarea DOAR in conditiile in care Contractorul o solicita, si DOAR daca Autoritatea identifica si sursa de finantare pentru ajustare; tot Metodologia precizeaza ca pentru situatia cresterii valorii neeligibile a proiectului (daca este cazul), cand se impune si modificarea contractului de finantare in sensul cresterii valorii totale prin cresterea valorii neeligibile, ca modificarea poate intervene in conditiile in care Beneficiarii isi pot asuma, IN MOD LEGAL, acesta crestere a valorii.

6. Trebuie actualizata si valoarea Garantiei de Buna Execuție la fiecare situatie de plata (act aditional)?

Daca este convenita prin contract constituirea GBE prin retineri succesive, doar depunerea initiala va fi completata de catre Contractor; la fiecare situatie de lucrari/ factura, viramentul sumei care reptrezinta retinerea pentru constituirea GBE se va face ca si pana atunci.
Daca avem o garantie constituita printr-un instrument de garantare (polita) valoarea asigurata se va suplimenta corespunzator.

7. Termenul de incheiere a actului aditional cu contructorul (4 octombrie) este termen de decadere?

Raspuns anterior.

8. Buna ziua, ca propunere, avand in vedere ca sunt peste 180 contracte de lucrari gestionate la nivelul OI POR NE, OI ar putea transmite beneficiarilor un model cadru (continut cadru - ce tip de informatii sa contina actul aditional) al actelor aditionale la contractele de lucrari, precum si lista documentelor justificative aferente (borderouri lucrari, memoriu, nota fundamentare, anexa 1.1 samd), astfel incat beneficiarii sa aiba o abordare unitara in elaborarea actelor aditionale si verificarea la OI POR sa fie mai facila? Multumesc! CJ NEAMT

Da, in urma intalnirii noastre, am decis ca in foarte scurt timp sa va propunem modele pentru documentele invocate de dumneavoastra.

9. In actul aditional cu constructorul trebuie prevazuta, pe langa formula de actualizare si valoarea suplimentara rezultata din ajustarea "restului de executat la materiale" si noul pret al contractului?

Da, se include si valoarea suplimentara, cu precizarea ca aceasta va fi actualizata in momentul in care, in functie de evolutia indicilor de cost, suma suplimentara prevazuta in actul initial nu va mai fi suficienta. Anexa 1.1. va face parte integranta din Actul aditional. Valoarea finala a contractului va fi cunoscuta dupa ultima situatie de lucrari, mai exact cand se va cunoaste indicele de cost pentru luna aferenta ultimei situatii de lucrari. Sfatul nostru este de a mentiona si valoarea estimata a ajustarii, deoarece in caz contrar ati fi nevoiti sa intocmiti acte aditionale (si poate sa si supuneti aprobarii CL majorarea contractului / contractelor de lucrari) dupa prezentarea fiecarei situatii de lucrari si inainte de plata facturilor si totul din motive de angajament legal.
Consideram ca actul aditional care se va incheia poate sa se refere doar la introducerea formulei de ajustare, dar ulterior va fi necesar, din motive de angajament legal sa aveti acte aditionale cu valori la fiecare situatie de lucrari.
Prin modelele pe care intentionam sa vi le propunem, vom raspunde si mai concret acestei intrebari.

10. Intelegem ca in Actul Aditional la contractul de lucrari se va trece atat formula de ajustare cat si valoarea ajustata. In acest caz, ajustarea se mai face la fiecare situatie de plata inaintata de constructor (existand posibilitatea ca indicii statistici utilizati sa difere de la o situatie de lucrari la alta)?

Da, se face la fiecare situatie de plata.
Actul aditional stabileste o valoare estimate maxima pana la care, din punct de vedere al angajamentului legal, Autoritatea poate plati ajustarea; in fiecare situatie de lucrari se calculeaza insa contravaloarea acestei ajustari corespunzatoare strict lucrarilor (doar pt materiale, mai exact) evidentiate in Situatie, cu utilizarea indicilor disponibili pentru acel moment. Se vor factura in continuare de catre Contractor si eventuale recalculari ale ajustarilor din situatii de lucrari anterioare, pe masura publicarii indicilor.

11. Sunt reprezentantul unei societăți care prestează lucrări și am și eu si reprezentatii primăriei pentru care lucrez, o nelămurire: se ajustează doar prețul materialelor și care este formula de calcul ptr indicele de ajustare ? ptr ca formula de qjustare din OG15 se aplica la restul de executat valoric ( nu numai materiale)

Conform OG 15, se ajusteaza doar valoarea materialelor care se pun in opera dupa momentul aparitiei Ordonantei. Conform Metodologiei, Coeficientul de ajustare (An) care se aplica:
a) la incheierea actului aditional, la valoarea estimata a materialelor, cu pret conform ofertei, ca parte a restului de excutat la momentul incheierii actului aditional
b) la emiterea situatiilor de lucrari care ii urmeaza actului aditional, la valoarea materialelor puse in opera, pe masura implementarii.
Formula este cea din metodologie,
An= av+m*Mn/Mo
av este procentul de avans, daca acesta este acordat la data calculului;
M=1-av ;
Mn, Mo- indicii de cost in constructii pentru costul materialelor (Mn - pentru luna de referinta , pentru care gasim valori pentru o data cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii de referinta, iar Mo- indicele pentru luna Ianuarie 2021 sau ulterior- luand in considerare data limita de depunere a ofertelor- 30 de zile inainte de aceasta).
Daca nu avem avans acordat, coeficientul pe care il aplicam la valoarea materialelor este rezultatul raportului dintre Mn si Mo.

12. Pot sa fac actul aditional la lucrari, (fara HCL)daca nu am bani in buget? ca depasesc valorile din contractul de finantare?

Consideram ca este necesar HCL.

13. Cred că ar fi utilă o propunere, din partea regiunii de N-E, de modificare a OG 15 prin care să se prelungească termenul de 15 zile alocat beneficiarilor.

In opinia noastra, nu este nevoie de acest demers; asa cum spuneam intr-un raspuns anterior, exista suficiente argumente in textul metodolgiei din care intelegem ca important este ca aceasta decizie sa se ia IN MOD LEGAL, in primul rand.

14. In cazul unei investitii pe axa 4.4, pentru care avem deja cheltuieli neeligibile (depasim paritatea de 7700 euro pe scolari), ajustarea se traduce in cresterea costurilor neeligibile. In cazul in care se va aproba OG de modificare la OG 15/2015 vom putea beneficia de suportarea de la bugetul de stat a valorii ajustarii materialelor (chiar daca sunt incadrate pe neeligibile)?

Da, atat Ordinul cat si Metodologia se refera la Contractul de lucrari, nu doar la partea sa eligibila.

15. Buna ziua! Prin economii se poate intelege si reducerile financiare (corectiile) primite?

NU. Pe acelea nu le mai putem utiliza. Corectia nu este economie!

Intrebari frecvente Prioritatea 2.1A / apel 2019

1. O firma care doreste sa solicite finantare pe codul CAEN 4120 - Lucrari de constructii rezidentiale si nerezidentiale, poate propune achizitionare unor echipamente care sa pregateasca terenul pentru constructii (ex. buldoexcavator).

In situatia in care, in cererea de finantare, solicitantul justifica necesitatea achizitionarii unui echipament (de ex. buldoexcavator) pentru desfasurarea activitatii societatii, precum si faptul ca va utiliza acel echipament preponderent pentru domeniul (clasa CAEN) vizat de investitie, echipamentul poate fi considerat eligibil.

2. O societate aplicanta pe POR 2.1.A care are in anul 2018 nr mediu de salariati 4 si in anul 2019 un nr efectiv de 2 salariati cu norma intreaga, cati salariati trebuie sa aiba la momentul contractarii?

Conform ghidului specific, Eligibilitatea solicitantului:

"a) Solicitantul a inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 1, in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare

Sau

b) Solicitantul are cel putin un salariat cu norma intreaga pe perioada nedeterminata, la data depunerii cererii de finantare

Daca criteriul 4.a) este indeplinit, atunci criteriul 4.b) nu se aplica. In aceasta situatie, devin obligatorii:

- Pastrarea numarului mediu de salariati cel putin la nivelul inregistrat in exercitiul financiar anterior depunerii cererii de finantare (conditie de eligibilitate aplicabila pe tot parcursul perioadei de evaluare, selectie, contractare, implementare si monitorizare (3 ani dupa efectuarea platii finale cadrul contractului de finantare).

- Atingerea tintei stabilite pentru cresterea numarului mediu de salariati, daca proiectul prevede si este punctat suplimentar (la evaluarea tehnica si financiara) pentru cresterea numarului mediu de salariati."

Astfel, in situatia prezentata, la momentul contractarii solicitantul trebuie sa aiba un numar mediu de 4 salariati (verificarea se va face in baza situatiilor financiare recente sau a altor documente cum ar fi: Registrul general de evidenta a salariatilor listat de pe portalul Inspectei Muncii sau registru salarariati sau contracte per salariat din Revisal).

3. In Ghidul Solicitantului pentru Masura 2.1A se considera cheltuieli eligibile investitiile in brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare. In aceasta categorie intra si francizele?

Francizele nu sunt cheltuieli eligibile in cadrul P.I. 2.1.A.

4. In cadrul unui proiect ce va fi depus pe POR 2.1 A, in cadrul listei de documente este trecut contractul de comodat/ folosinta cu titlul gratuit/ inchiriere ca document justificativ pentru locatia implementarii proiectului. Aceste contracte de comodat/folosinta/inhciriere trebuie sa fie incheiate in forma autentica la notar? Aceste documente trebuie insotite de documentele ce dovedesc dreptul de proprietate al comodantului/proprietarului de drept?

Conform grilei CAE, punctul 16 "Documentele ce dovedesc dreptul de proprietate/ concesiune/ superficie/ uzufruct trebuie sa fi fost incheiate in forma autentica inainte de depunerea CF."

Contractul de comodat si contractul de inchiriere sunt valabile atat sub semnatura privata, cat si in forma autentica, la notariat si nu trebuie insotite de alte documente care sa dovedeasca dreptul de proprietate al comodantului/proprietarului.

5. POR 2.1.A - document „Decizia etapei de incadrare a proiectului in procedura de evaluare a impactului asupra mediului” sau „Clasarea notificarii” (dupa caz) pentru care, in grila de evaluare CAE, se precizeaza ca „Lipsa actului poate face obiectul clarificarilor”. Va rugam sa ne transmiteti daca, in urma clarificarilor, se transmite documentul avand data eliberarii ulterioara datei transmiterii cererii de finantare, proiectul va fi respins.

Avand in vedere ca, in acest caz, grila CAE nu precizeaza altfel, AM POR considera ca transmiterea documentului emis ulterior depunerii CF este acceptabila.

6. Se poate cumpara autoutilitara de 3,5 tone sau caravana accesand masura 2.1.A?

Conform ghidului solicitantului, nu sunt eligibile cheltuielile cu "achizitionarea autovehiculelor si a mijloacelor de transport, asa cum sunt ele clasificate in Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate in care se doreste realizarea investitiei propuse prin proiect, cu exceptia Clasei 2.3.6. ”Utilaje si instalatii de transportat si ridicat”". Avand in vedere ca autoutilitara, cat si caravana fac parte din subgrupa 2.3, ele nu sunt eligibile pentru finantare prin masura 2.1.A.

7. Dovada finantarii beneficiarului trebuie sa acopere intreaga valoare a proiectului?

Dovada capacitatii financiare trebuie sa acopere cel putin valoarea contributiei totale a solicitantului (i.e. contributia la valoarea eligibila si valoarea cheltuielilor neeligibile, indiferent de tipul acestora).

8. Se poate atasa la cererea de finantare un Certificat de Urbanism emis in vederea intocmirii PUZ?

Certificatul de urbanism trebuie sa fie emis in scopul autorizarii investitiei propuse in proiect.

9. Se poate depune un singur proiect de catre o societate, cu investitie in 2 puncte de lucru, in aceeasi regiune?

O investitie eligibila in cadrul PI 2.1.A se poate realiza la doua locuri de implementare atata timp cat sunt respectate toate conditiile de eligibilitate, iar proiectul de investitie este unul unic si interdependent (nu consta, de fapt, in doua investitii distincte sub umbrela unei singure cereri de finantare).

10. Pentru un proiect care vizeaza modernizarea unei pensiuni, activitatile vizand restaurantul pensiunii sunt eligibile?

Daca restaurantul este parte integranta din structura de cazare, investitia asupra acestuia poate fi considerata eligibila.

11. In cadrul ghidului solicitantului – conditii specifice, eligibilitatea cheltuielilor, in cadrul cap. 3.3 Proiectare si inginerie: „se includ cheltuielile pentru elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie (documentatii ce stau la baza emiterii avizelor si acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentatii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic etc.)”, nefiind specificate in mod expres cheltuielile cu Proiectul Tehnic. In acest context, cheltuielile cu elaborarea Proiectului Tehnic sunt considerate eligibile?

Cheltuiala cu elaborarea proiectului tehnic nu este eligibila. Este eligibila, totusi, cheltuiala cu elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie (conform sectiunii Eligibilitatea cheltuielilor, din ghidul specific).

12. "Macheta financiara – Proiectii financiare: Datele se vor introduce pentru toti cei 10 ani, indiferent de perioada de implementare? "

Da, indiferent de specificul proiectului (constructie, dotari) si perioada de implementare, proiectiile se vor calcula pentru toti cei 10 ani.

13. Daca perioada de implementare a proiectului este de 1 an (sheet-uri 3A, 3B, 4) se pot completa anii 2,3,4, cu zero iar anul 5 sa fie considerat primul an de operare (exploatare) a investitiei?

Nu. Se completeaza Anul 1 cu investitia si apoi, in continuare, operarea.
Datele se vor introduce pentru toti cei 10 ani, indiferent de perioada de implementare.

14. Investitiile care vizeaza clasa CAEN 8690 ”Alte activitati referitoare la sanatatea umana” sunt eligibile doar daca sunt implementate intr-o statiune balneoclimaterica?

Prin ”statiune balneoclimaterica” se intelege atat ”statiune balneara” cat si ”statiune balneoclimatica”, conform Hotararii de Guvern nr. 1016/2011 privind acordarea statutului de statiune balneara si balneoclimatica pentru unele localitati si areale care dispun de factori naturali de cura, cu modificarile si completarile ulterioare.

15. Auditul financiar extern este obligatoriu?

Activitatea de audit financiar extern nu este obligatorie.
Limita de 5000 lei trimestrial, aplicabila activitatii de audit financiar extern, reprezinta valoarea fara TVA.

16. Sunt obligatorii notele explicative pentru microintreprinderi?

Conform normelor contabile (OMFP 1.802/2014), microentitatile nu au obligatia elaborarii notelor explicative la situatiile financiare anuale prevazute la pct. 468 si 469 din ordin. Conform alin. (2) al punctului 576, microentitatile prezinta informatiile prevazute la pct. 468 lit. a), d) si e) si pct. 491 alin. (2) lit. c). De vazut si cap. 12 «Dispozitii privind scutirile si restrictiile aplicabile scutirilor», sectiunea 12.1 Scutiri pentru microentitati
Solicitantii care se incadreaza in categoria Microentitati vor depune acele note explicative care li se impun, conform normelor contabile.

17. Se poate prezenta ca dovada a capacitatii financiare Scrisoare de confort angajanta eliberata de o institutie bancara?

Nu.

18. ETF – Punctarea cu 0

Punctarea cu zero la oricare subcriteriu nu conduce la respingerea proiectului.

19. ETF – complementaritate investitii din surse proprii

Valoarea minima cumulata a investitiilor a fost de 15.000 Euro poate fi acoperita din mai multe investitii.
Se poate dovedi prin orice mijloace disponibile – detaliere in planul de afaceri, facturi etc.
Se pot lua in calcul orice active corporale si necorporale de natura mijloacelor fixe

20. ETF – subcritreriile 2.1, 2.2, 2.5

Toti indicatorii analizati (rata rentabilitatii, rata solvabilitatii, cifra de afaceri) se raporteaza la datele inregistrate in anul fiscal anterior depunerii CF.
Datele analizate sunt doar cele inregistrate de entitatea solicitanta (ref subcriteriul 2.5. – cifra de afaceri), nu la nivel de intreprindere unica.
Conceptul de ”intreprindere unica” este utilizat doar in ceea ce priveste cumulul ajutoarelor de minimis primite de entitatea solicitanta si intreprinderile legate de aceasta (cu care formeaza o intreprindere unica, in sensul Regulamentului CE 1407/2013).

21. ETF – subcritreriul 2.3

Pentru fiecare punct procentual (rotunjit la un numar intreg), peste limita minima obligatorie de 10%, se acorda cate 1 punct, in limita a 10 puncte. Rotunjirea se face la unitati. Ex: 13,5% se rotunjeste la 14%. 10,49% se rotunjeste la 10%.

22. ETF – subcritreriul 2.6

In cazul costurilor cu lucrari de constructie, fundamentarea se poate realiza in baza devizului si a listelor de cantitati.

23. ETF – subcritreriul 2.6

Costurile investitiei sunt suficient fundamentate, spre exemplu prin oferte de pret/ cataloage/ website-uri, orice alte surse verificabile (cel putin 3 surse).
Nu sunt obligatorii 3 oferte de pret, ci utilizarea a cel putin 3 surse.

24. ETF – subcritreriul 3.2., pct. b)

Se poate obtine punctajul maxim de 2 pentru asumarea angajarii a cel putin unei persoane din categoria celor defavorizate.

25. ETF – subcritreriul 3.2., pct. a)

Adaptarea infrastructurii, inclusiv a echipamentelor si utilajelor pentru accesul si operarea de catre persoane cu dizabilitati – cerinta nu se refera doar la angajatii cu dizabilitati, ci si la potentialii clienti cu dizabilitati.

26. Sunt eligibile cheltuielile cu transportul, comisioanele vamale si asigurarile necesare pentru achizitionarea de echipamente in cadrul proiectului?

Referitor la achizitionarea echipamentelor tehnologice si functionale cu montaj nu sunt eligibile cheltuielile cu transportul, comisioanele vamale si asigurarile aferente.

27. Cheltuielile cu retelele aferente, necesare functionarii unui echipament, trebuie incluse in costul echipamentului sau se introduc in buget in cadrul liniei bugetare 4.1?

Cheltuielile mentionate vor fi incluse in categoria 4.1 "Constructii si instalatii"

28. "Cand se finalizeaza perioada de implementare a proiectului? La depunerea cererii de rambursare finala sau dupa plata acesteia? Este obligatoriu ca perioada de implementare sa includa ca activitati depunerea cererii de rambursare finala si plata acesteia?"

Perioada de implementare a activitatilor proiectului se refera atat la activitatile realizate inainte de depunerea cererii de finantare, cat si la activitatile ce urmeaza a fi realizate dupa momentul contractarii proiectului.
Nu este obligatoriu ca activitatea de depunere si/sau plata a cererii de rambursare finala sa fie inclusa in perioada de implementare a proiectului.

29. Echipamentele cladirii (centrala termica, aer conditionat, lift, pod rulant etc) se vor include in bugetul proiectului pe linia 4.1 Constructii si instalatii sau la 4.2 Dotari?

Echipamentele mentionate pot fi incluse in linia bugetara 4.2 Dotari.

30. Documentele justificative, cu exceptia modelelor standard se vor certifica "conform cu originalul" inainte de a fi scanate si semnate digital?

Nu este necesara semnarea olografa, stampilarea ori aplicarea mentiunii "Conform cu originalul" pe documentele incarcate in MySMIS.

31. Ca document anexa la Cererea de finantare, la pct. 19 se solicita Devizul General pentru proiectele de lucrari. In acest caz este necesara intocmirea Studiului de Fezabilitate?

In cadrul apelului de proiecte 2.1, nu este solicitat, in niciuna din etapele procesului de verificare, evaluare, selectie, contractare, studiul de fezabilitate.

32. Exista riscul ca, in cazul acoperirii bugetului alocat apelului, depunerea proiectelor sa fie suspendata in primele zile de la deschidere?

In functie de gradul de acoperire a bugetului alocat apelului, depunerea proiectelor poate fi suspendata, insa nu mai devreme de primele 2 luni ale apelului.

Intrebari frecvente Prioritatea 2.2 / apel 2019

1. Ce situatii financiare trebuie anexate la cererea de finantare pentru un proiect ce va fi depus la inceputul anului 2020?

La cererea de finantare se vor atasa Situatiile financiare anuale ale solicitantului (aprobate de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor) aferente exercitiului financiar anterior depunerii cererii de finantare. Pentru situatia in care proiectul se va depune in anul 2020, acestea vor avea in vedere anul 2019.
- Bilantul prescurtat (Formular 10)
- Contul de profit si pierdere (Formular 20)
- Datele informative (Formular 30)
- Situatia activelor imobilizate (Formular 40)
- Notele explicative la situatiile financiare, conform normelor contabile
Nu este obligatoriu ca acestea sa fie depuse la Finante.
Daca situatiile financiare au fost depuse la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, se va atasa inclusiv dovada depunerii.

2. Pentru apelul din 2019 al PI 2.2 POR fondurile alocate vor fi supracontractate?

Fondurile alocate acestui apel nu vor fi supracontractate.

3. Unde sunt evidentiate cheltuielile finantabile prin ajutor de minimis, respectiv prin ajutor de stat?

In ghidul specific, pag. 27, Categorii de cheltuieli eligibile, in dreptul fiecarei categorii de cheltuieli/ capitol (in paranteza)

4. Investitia propusa poate viza mai multe coduri CAEN?

Nu, investitia trebuie sa vizeze un singur cod CAEN.

5. Pentru primele doua luni de depunere, conteaza momentul depunerii?

Nu, toate proiectele depuse in primele 2 luni vor parcurge etapele de evaluare CAE si ETF, iar in functie de punctajul obtinut, vor fi contractate in ordine descrescatoare a punctajului (minim 80 de puncte) si care se incadreaza in alocarea financiara disponibila.

6. Daca proiectul este depus in decembrie 2019, ce situatii financiare se vor solicita?

La cererea de finantare se vor depune situatiile aferente lui 2018, dar in procesul de evaluare se vor solicita si situatiile aferente lui 2019.

7. O firma care are sediul social in alta regiune poate depune un proiect pe care sa il implementeze la un punct de lucru situat in regiunea Nord-Est?

Da.

8. O firma care are sediul social in mediul rural poate depune proiect pentru punct de lucru in mediul urban?

Da.

Intrebari frecvente Prioritatea 3.1

1. Ce se intampla in situatia in care un proprietar de apartament refuza anveloparea apartamentului in care locuieste, chiar daca 2/3 din totalul proprietarilor de apartamente isi dau acordul? Se realizeaza anveloparea intregului bloc?

Acordul a 2/3 din totalul proprietarilor este necesar pentru a reabilita intregul bloc. In vederea atingerii obiectivului de crestere a eficientei energetice, solutia propusa trebuie sa fie unitara pe intreaga constructie, inclusiv din punct de vedere al aspectului si cromaticii anvelopei blocului.

Intrebari frecvente Prioritatea 5.1

1. TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile, in cazul unui beneficiar care nu este platitor de TVA, este cheltuiala eligibila?

TVA-ul nedeductibil aferent cheltuielilor eligibile este eligibil.

2. Se accepta la finantare demolarea unui monument grav avariat si reconstruirea lui?

Activitatile de construire/ reconstruire/ extindere a monumentelor istorice nu sunt eligibile in cadrul apelului 5.1.

3. Mansardarea unei cladiri monument istoric, extinderea cu 3 metri a unei cladiri monument etc sunt eligibile?

Nu este activitate eligibila extinderea unui monument istoric (proiectele care contin acest gen de activitate vor fi respinse de la finantare).

4. Daca Certificatul de urbanism nu mai este valabil la momentul depunerii cererii de finantare, dar se ataseaza Autorizatia de construire, acest aspect poate reprezenta o problema in procesul de evaluare?

Ref. Legea 50/1991, art. 2.
Avand in vederea ca emiterea autorizatiei de construire statueaza finalizarea acestui demers, conditionat de obtinerea tuturor avizelor si acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism, prezentarea autorizatiei de construire in conditiile enuntate nu este de natura sa afecteze eligibilitatea proiectului.

5. Pentru mai multe obiective de investitii (case memoriale/ muzee), care pot fi privite ca un intreg intr-un plan de marketing, avand un numitor comun, se poate depune o singura cerere de finantare?

Obiectivele de patrimoniu vor fi identificate dupa codul distinct In Lista INMI. Un solicitant poate depune mai multe cereri de finantare pentru obiective de patrimoniu diferite, dar o singura cerere de finantare pentru un obiectiv de patrimoniu.

6. Monumentele istorice de categoria A din mediul rural nu obtin 5 puncte la Criteriul 3 din grila ETF, deoarece nu pot fi incluse intr-un SIDU?

Proiectele localizate in mediul rural nu vor avea posibilitatea sa acumuleze cele 5 puncte pt incadrarea in SIDU.

7. Unde trebuie incadrate cheltuielile aferente serviciilor de consultanță în domeniul managementului execuției investiției sau administrarea contractului de execuție?

Cheltuielile aferente serviciilor de consultanță în domeniul managementului execuției investiției sau administrarea contractului de execuție vor fi identificate la Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică, 3.4. b. plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului proiectului

8. Plata serviciilor de consultanta prestata anterior semnarii contractului de finantare este eligibila?

Da, este cheltuiala eligibila, cu conditia respectarii celorlate criterii de eligibilitate mentionate in ghid. „3.4.  Consultanţă - se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finantare si a tuturor studiilor necesare intocmirii acesteia;” – este evident ca sunt servicii prestate anterior depunerii Cererii de finantare.

9. In cazul in care contractul pentru serviciile de proiectare este incheiat anterior depunerii cererii de finantare, aceste servicii vor fi eligibile?

Da, este cheltuiala eligibila, cu conditia respectarii celorlalte criterii de eligibilitate mentionate in ghid.

10. Pictura din nou este cheltuiala eligibila, avand in vedere ca acestea sunt recomandarile din cadrul avizului de la Ministerul Culturii?

Pictura din nou nu este cheltuiala eligibila.

11. Cheltuielile pentru reabilitarea unei case monahale din cadrul unei manastiri, care figureaza ca muzeu, sunt eligibile?

Da, sunt eligibile în măsura în care destinaţia sau activităţile care se propun a se realiza prin proiect pentru chilii, case parohiale sau caselor monahale nu au legătură cu locuirea, găzduirea sau cazarea, respectiv vor fi spaţii destinate vizitatorilor.

12. Ce reprezinta valoarea maxima a investitiei de 5.000.000 euro?

Valoarea maxima a proiectului este de 5 mil euro si reprezinta suma cheltuielilor eligibile si a cheltuielilor neeligibile, inclusiv TVA.

13. Ce documente contabile justificative pot fi depuse in cadrul Cererii de finantare pentru unitatile de cult?

Pot fi atasate registrul jurnal si registrul inventar, intocmite conform Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1969/9.11.2007 pentru aprobarea reglementarilor contabile pentru PJ fara scop patrimonial (MO nr. 846/10.12.2007).

14. In conditiile in care, in statutul ONG-ului, la scopul Asociatiei, apar urmatoarele informatii "Scopul asociatiei este acela de ajutorare cu bunuri materiale, medicamente, materiale sanitare, sume banesti si servicii in limita posibilitatilor, a: (…) asezamintelor culturale si istorice", este ONG-ul in cauza un beneficiar eligibil pentru P.I. 5.1?

Solicitantul cu statut de ONG trebuie sa desfasoare activitati in domeniul protejarii monumentelor istorice, conform statutului si sa aiba o vechime in acest domeniu de activitate de cel putin 6 luni, la data depunerii Cererii de finantare. Are relevanta desfasurarea efectiva de activitati in domeniul protejarii monumentelor istorice si nu faptul ca in statutul ONG-ului figureaza ca posibila activitate.

15. Grila ETF 1.1 – Accesibilitatea face referire la obiectiv sau la localitatea in care este amplasat obiectivul?

Accesibilitatea face referire la localitatea in care este amplasat obiectivul.

16. Grila ETF 1.2 – Structuri de cazare clasificate in localitate: pentru un sat, se considera structurile de cazare aflate in sat sau in comuna din care face parte satul?

Conform Legii 351/2001, prin localitate se intelege satul.

17. Cum se demonstreaza includerea intr-un circuit turistic?

Solicitantul/beneficiarul de finantare are libertatea de a prezenta orice fel de documente relevante pentru a demonstra includerea intr-un circuit turistic/traseu cultural (de ex. extrase din strategii locale, pachete turistice ale tour operatorilor, publicatii de specialitate sau materiale de promovare in care este identificat traseul, pagini web specializate, evenimente care promoveaza circuitul respectiv etc)

18. Sunt eligibile cheltuielile cu restaurarea spaţiilor administrative (intervenţii la pereţi, pardoseli, tavane, tâmplărie, instalaţii). Cheltuielile cu dotările necesare pentru spaţiile respective sunt eligibile?

Cheltuielile cu restaurarea si dotarea spatiilor administrative nu vor fi eligibile in cadrul acestui apel de proiecte.

19. În Anexa 2 Grila de evaluare tehnică și financiară la punctul 3 se acordă punctaj pentru proiectele care sunt identificate în strategia integrată de dezvoltare urbană (SIDU), finanțabilă în cadrul Axei 4 din POR. Având în vedere că această axă nu a fost lansată, vă rugăm să ne precizați cum se va acorda punctaj pentru acestă cerință.

In situatia in care SIDU nu este aprobata, atunci proiectul nu va primi punctaj la respectivul criteriu.

20. O unitate de cult, in parteneriat cu o UAT, doreste sa depuna un proiect in cadrul PI 5.1, cu lider de parteneriat UAT, dar doreste sa pastreze dreptul de proprietate asupra infrastructurii. Este eligibil ca solicitant pentru PI 5.1?

In conditiile respectarii tuturor criteriilor de eligibilitate, proiectul depus in parteneriat poate fi eligibil si in situatia in care dreptul de proprietate este dovedit de partener.

21. Protejarea unui sit arheologic de tip ruine prin realizarea in jurul si deasupra sa a unei constructii este eligibila?

Activitatile de construire a unei noi infrastructuri sau de extindere a unui monument istoric nu vor putea fi finantate in cadrul PI 5.1.

22. Un proiect care propune restaurarea a 2 componente dintr-un ansamblu cu 5 componente este eligibil sau ar trebui depuse cate un proiect pentru fiecare componenta?

Da, este eligibil. Un proiect poate avea ca obiect al investitiei o singura subcomponenta, mai multe sau toate subcomponentele aceluiasi ansamblu/ sit.

23. Care este tipul de documentaţie tehnico-economică solicitat în cazul unei investiţii propuse de restaurare a unei clădiri de patrimoniu, ce are prevăzută în completare şi construirea unei clădiri anexă (de ex.: centrală termică/ grup sanitar)?

Avand in vedere natura lucrarilor propuse prin proiect, in speta, lucrari de construire, alaturi de cele de restaurare, se solicita elaborarea documentatiei tehnico-economice pentru proiect de investitii complex, in conformitate cu prevederile Ordinului 276/2009, dupa cum urmeaza:
Documentatia tehnico-economica pentru proiectul complex de investitii, care cuprinde atat lucrari de constructii pentru realizarea obiectivelor de investitii noi, inclusiv extinderi, cat si lucrari de constructii pentru realizarea interventiilor la constructii existente, inclusiv instalatiile aferente, asimilate obiectivelor de investitii, se elaboreaza in urmatoarele etape:
a) efectuarea expertizei tehnice/auditului energetic la constructiile existente, inclusiv instalatiile aferente, care fac obiectul lucrarilor de interventii definite la art. 3 lit. d) din hotarare;
b) elaborarea studiului de fezabilitate pentru intregul proiect complex de investitii, cu includerea elementelor specifice din documentatia de avizare pentru lucrari de interventii la constructii existente, inclusiv instalatiile aferente, fara elaborarea distincta a acesteia;
c) intocmirea devizului general pentru intregul proiect complex de investitii, cu evidentierea distincta pe capitole si subcapitole de cheltuieli a valorii aferente lucrarilor de investitii si lucrarilor de interventii la constructii existente, inclusiv instalatii aferente

24. Pentru proiectele pentru care se depune si PT, este suficient un singur aviz de la Ministerul Culturii?

Nu. Avizul Ministerului Culturii se acorda pentru fiecare etapa de proiectare. Astfel, este OBLIGATORIU ca solicitantul de finantare care ataseaza PT (proiect tehnic) la depunerea cererii sa prezinte aviz de la Ministerul Culturii si pentru DALI si pentru PT

25. In situatia unui solicitant de finantare de tip manastire sau biserica, cine are calitatea de reprezentant legal?

In conformitate cu statutul privind organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane, Chiriarhul, in calitate de reprezentant legal, va semna in mod obligatoriu certificarea aplicatiei si toate declaratiile in nume personal. Pentru celelalte sectiuni ale cererii de finantare si documente anexe, chiriarhul poate imputernici o persoana sa semneze (staretul, preotul paroh). Documentul prin care s-a realizat imputernicirea va fi, obligatoriu, anexat.

Intrebari frecvente Prioritatea 5.2

1. Procentul de maxim 10% pe care pot sa-l ocupe alei pietonale, mobilier urban, amenajari pentru sport, joc si odihna etc din spatiu verde, se aplica la suprafata totala pe care se realizeaza investitia sau la suprafata pe care este prevazuta realizarea de spatii verzi?

Procentul de 10% se aplica la suprafata totala pe care se va realiza investitia.

2. In cazul in care, cu privire la suprafata spatiului verde aferent unei localitati, avem informatii diferite conform Registrului Spatiilor Verzi, respectiv INS, care date vor fi luate in considerare?

Se vor lua in calcul datele furnizate de catre INS.

3. Exista o limita pentru cheltuielile cu demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor?

Nu, aceste cheltuieli nu sunt limitate % din total cheltuieli.

4. Daca se impune activitatea de decontaminare a terenului pe care se doreste realizarea investitiei, proiectul este eligibil?

Proiectele care prevad realizarea investitiei pe terenuri ce necesita decontaminare sunt neeligibile.

5. Pavelele inierbate sunt considerate spatiu verde?

Nu.

6. Amenajarea unui luciu de apa este activitate eligibila?

Nu.

7. Amenajarea unei fantani arteziene este activitate eligibila?

Da.

8. Crearea de facilitati pentru recreere de genul spatiu pentru practicarea sporturilor nautice etc sunt activitati eligibile?

Aceste facilitati de agrement nu vor fi considerate eligibile.

9. Lucrari de amenajare si protectie a malului unui rau sunt eligibile?

Nu.

10. Alei, piste de biciclisti, trotuare pot fi construite in afara terenului supus investitiei?

Elementele enumerate trebuie sa fie amenajate pe terenul supus investitiei, in limita a 10% din suprafata spatiului verde.

11. - NOU! - Anexe obligatorii (Ref Documente proprietate) ATENTIE!!!

Sunt anexate in copie conforma cu originalul extrasele de carte funciara din care sa rezulte intabularea, precum si incheierea, in termen, de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile inaintea depunerii proiectului la sediul OI/ADR). Se accepta inscrierea provizorie in cartea funciara doar a dreptului de proprietate cu conditia depunerii unui extras de carte funciara cu inscrierea definitiva a dreptului respectiv cel mai tarziu in termen de maxim 30 zile lucratoare de la primirea notificarii privind demararea etapei precontractuale, in conformitate cu sectiunea 8.5 din cadrul Ghidului solicitantului -Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014-2020, in caz contrar proiectul fiind respins.

Intrebari frecvente Prioritatea 7.1

1. Investitii in structuri de agrement de genul partie artificiala de ski de vara, sanie de vara, partie tubing iarna/ vara etc sunt eligibile in cadrul acestui apel?

Nu, aceste facilitati de agrement nu vor fi eligibile deoarece ar putea cadea sub incidenta ajutorului de stat.

2. Un proiect care presupune reabilitarea unei cladiri si transformarea acesteia intr-un post salvamont, in statiune turistica, este eligibil?

In conditiile indeplinirii celorlalte criterii de eligibilitate si intrunirea punctajului, proiectul propus ar putea fi eligibil.

3. Oras statiune turistica poate depune un proiect care sa cuprinda: zona de agreement formata din amfiteatru in aer liber+ scena pe luciu de apa, strand cu zona de plaja si zona pentru baie, piscina interioara, terenuri de sport multifunctionale, spatii de joaca pentru copii si dotare cu mobilier urban?

In conditiile indeplinirii tuturor criteriilor din Ghid, dintre activitatile mentionate, amenajarea unui amfiteatru in aer liber, a locurilor de joaca pentru copii si dotarea cu mobilier urban ar putea fi activitati eligibile.

4. Sunt eligibile urmatoarele activitati: zone speciale de sport (partie artificiala de schi de vara, sanie de vara), partie tubing vara/ iarna, rau lenes, munte artificial cu tobogane cu apa, bazin cu apa sarata, dotari suplimentare in piscinele existente?

Va recomandam sa aveti in vedere ca propunerile de activitati de tipul partie artificiala ,schi de vara/sanie de vara, partie tubing, rau lenes, munte artificial cu tobogane de apa, dotari pentru piscine, ar putea fi asimilate ajutorului de stat in acceptiunea CE, respectiv:
Ajutorul de stat reprezintă orice măsură de sprijin care îndeplineşte cumulativ următoarele condiții:
- să fie acordată de către stat sau de către unitățile administrative teritoriale, din resurse de stat sau resurse ale unităților admnistrativ-teritoriale, ori de alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităților locale indiferent de formă;
- să fie selectivă;
- să asigure un avantaj agentului economic;
- să distorsioneze ori să amenințe să distorsioneze concurența sau să afecteze comerțul dintre statele membre ale Uniunii Europene.
In cazul acestei prioritati de investitii, AM POR nu a propus o schema de ajutor de stat care sa fie supusa aprobarii Consiliului Concurentei, astfel incat nu se vor finanta activitati care indeplinesc conditiile invocate mai sus, iar activitatile care vizeaza infrastructura de agrement enuntate ar putea fi considerate neeligibile.

5. Ce inseamna cai de acces? Care este limita de lungime? Cum se cuantifica o cale de acces spre obiectivul turistic?

Nu exista o limitare de lungime pentru calea de acces. In principiu, calea de acces este cea identificata in documentatia de urbanism, imediat in proximitatea obiectivului vizat si poate fi finantata doar in conditiile in care se poate argumenta că valorificarea obiectivului turistic este afectată de starea acesteia.

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022