Prioritatea 9.1

Axa prioritara 9 - Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban
Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii (DLRC)  

AM POR a publicat în data de 24.07.2018 spre consultare publica, Ghidul solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/2018/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2018/9/9.1/1/BI ?i POR/2018/9/9.1/1/IMM, Axa prioritara 9 - Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC).

Ghidul solicitantului contine informatiile specifice necesare în vederea deschiderii apelurilor de proiecte POR/2018/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2018/9/9.1/1/BI ?i POR/2018/9/9.1/1/IMM, referitoare la specificitatea proiectelor, documentele solicitate, criteriile de verificare, o descriere a etapelor de verificare si contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instructiuni de completare a Cererii de finantare de catre solicitanti.

Eventualele observatii si propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, pâna la data de 8 august 2018.

Observatiile primite vor fi analizate în vederea definitivarii variantei finale a Ghidului solicitantului mai sus mentionat, iar raspunsurile individuale la solicitarile de clarificari ori propunerile primite vor fi publicate pe site-ul www.inforegio.ro.

Descarca Ghid in consultare

------------------------------------------

MDRAPFE a publicat in consultare publica documentul orientativ pentru Grupurile de Actiune Locala (GAL) privind implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala destinate comunitatilor marginalizate urbane, in cadrul etapei a III-a a mecanismului Dezvoltare Locala plasata sub Responsabilitatea Comunitatii (DLRC).

Documentul cuprinde indrumari utile pentru GAL-urile urbane, astfel incat sa indeplineasca cu succes atributiile ce le revin in cadrul procesului de implementare a Strategiilor de Dezvoltare Locala DLRC, in conformitate cu prevederile art. 34 al Regulamentului (EU) Nr. 1303/2013.
Documentul puncteaza principalele etape ale mecanismului DLRC dupa aprobarea spre finantare a Strategiilor de Dezvoltare Locala, pana la depunerea proiectelor in sistemul informatic MYSMIS, in vederea aprobarii acestora de catre Autoritatea de Management responsabila.

Totodata, sunt subliniate elementele obligatorii pe care GAL-urile trebuie sa le respecte in procesul de evaluare si selectie a propunerilor de proiecte, in conformitate cu specificul celor doua Programe Operationale finantatoare (Programul Operational Capital Uman si Programul Operational Regional), si anume:
- continutul procedurii de evaluare si selectie;
- elementele obligatorii ale apelurilor de propuneri de proiecte;
- continutul minim obligatoriu al fiselor de propuneri de proiecte;
- criteriile minime de eligibilitate.

GAL-urile ale caror strategii vor fi admise la finantare de catre Comitetul Comun de Selectie vor respecta prevederile prezentelor Orientari pe tot parcursul procesului de implementare a SDL.

Eventualele observatii/propuneri privind imbunatatirea documentului pot fi transmise pana la data de 03.11.2017 la adresa de e-mail: contact.programare@fonduri-ue.ro.
 
Descarca Orientari_GAL_implementare SDL