Instructiunea AM POR nr. 214

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020 (AMPOR) a emis Instructiunea nr. 214/11.04.2024, care modifica Instructiunea AMPOR nr. 206/24.10.2023. Astfel:

- Termenul limita pana la care Organismele Intermediare vor transmite la AM POR cererile de rambursare aferente cererilor de plata si a cererilor de rambursare finale este 30 august 2024.

- Pentru proiectele finalizate la 31.12.2023, se accepta ca procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor sa fie incheiat ulterior datei de 31.12.2023.

- In termen de maxim 30 zile calendaristice de la data incheierii perioadei extinse de implementare acordate in temeiul OUG 36/2023, in vederea realizarii unei piste de audit adecvate a cheltuielilor efectuate pentru proiectele nefinalizate si nefunctionale (pentru etapizate va fi completata Anexa 4 la Instructiunea nr. 207/2023), Beneficiarii vor transmite la OI, prin SMIS 2014+, modulul Comunicare, urmatoarele:

  • bugetul actualizat al proiectului, conform modelului orientativ prezentat in Anexa 2 la prezenta Instructiune, in care vor fi reflectate distinct cheltuielile efectuate de beneficiar si autorizate de AMPOR pentru perioada de implementare si separat pe cele efectuate de beneficiar dupa data de 31.12.2023.
  • situatiile de lucrari si/sau documentele care fac dovada punerii in opera a materialelor care au facut obiectul unor facturi decontate in baza Ordinului MLPDA nr. 4141/2020 incluse in ultima cerere de rambursare ce cuprinde cheltuieli eligibile, respectiv a punerii in functiune a echipamentelor/utilajelor/dotarilor dupa data de 31.12.2023, inclusiv a Proceselor verbale de receptie la terminarea lucrarilor, daca este cazul. Aceste documente insotite de analiza OI, conform Anexei nr. 3 la prezenta Instructiune, vor fi transmise AMPOR in vederea verificarii. In caz contrar, AMPOR va proceda la declararea ca neeligibile acestor cheltuieli si recuperarea acestora de la beneficiari.

Instructiunea nr. 214 si documentele suport pot fi consultate aici.

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022